https://mektebun.wordpress.com/2020/09/27/pazartesi-ve-carsamba-gunleri-tekasur-suresini-okumak/

1.İstek ve dileğin olması için 7 defa Enam süresi okunur.

2.Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

3.İzzet ve saadete nail olup ,bahtın açılması için Yusuf süresi okunur.

4.Taha süresini 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

5.Nasip ve kismetin açılması için 7 defa Ahzap süresi okunur

6.Fatır süresini okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

7.Yasin süresii 70 defa okuyan her murada nail olur.

8.7 defa Zuhruf süresini okuyan her muradına nail olur.

9.3 defa Duhan süresini okuyan her dileğini elde eder.

10.Muhammed süresi zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur.

11.Fetih süresini 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

12.Necm sürsini 21 defa okuyan hr muradına nail olur.

13.hayır kapılarının açılması için Rahman süresi70 defa okunur.

14.Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa Hadid süresi okunur.

15.Tur süresini okyan Hak’ka aklaşır dertlerinden kurtulur.

16.40 gün 40ar defa Haşır süresini okuyan er muradına nail olur.

17.Saf süresini 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

18.Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa Cuma suresi okursa nasibi açılır.

19.Talak süresini 3 defa okuyan eşiyle güzel geçinir.

20.Şerden korunmak ve her muradına nail olmak için Kalem süresi 71 defa okunur.

21.İkindiden sonra Nebe süresini okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

22.Her murada nail olmak için 21 defa İnfıtar süresi okunur.

23.Duha süresini okumaya devam eden kimse ruhi bulanım ve sıkıntılardan kurtulur.

24.Her müşkülün hali için 21 defa Kadir süresi okunur.

25.Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

26.100 defa Kevser süresini okuyan muradına nail olur.

27.Her muradın halli için 1000 defa Nasr süresi okunur.

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/11/herkim-secde-suresi-ile-tebareke-suresini-okursa/

Herkim Secde sûresi ile Tebâreke sûresi’ni okursa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️”Ey Übeyy (ibni Ka’b)! Her kim Secde Sûresi ile Tebârake Sûresi’ni okursa o kişi Kadir Gecesi’ne muvâfakat etmiş (rastlayıp ibâdetle ihyâ etmiş) kimse gibi olur.” buyurmuştur.

ed-Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, rakam:8584, 5/411)

▪️ Üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri akşamdan sonra kıldığı evvâbîn namazında bu iki sûreyi tilâvet ederek bu amele devam ederdi.

▪️ “Her kim akşam (namazı) ile yatsı(na mazı) arasında Secde Sûresi ile Tebârake Sûresi’ni okursa sanki o kişi Allâh-u Te’âlâ’nın, Âdem (Aleyhisselâm) yarattığı zamandan kıyâmet kopuncaya kadar Kadir Gecesi’nde (ibâdet için) kıyamda bulunmuştur.

▪️ Ayrıca onun için yerin bitirdiği her bitki adedince hasene (sevap) vardır.”

(Şîreveyh ed-Deylemî, Firdevsü’l-ehbâr, rakam:5602, 4/36; el-Müstağfirî, Fezâilü’l-Kur’ân, rakam:859, 2/588; es-Süyûtî, ed-Dürrul-mensûr, 11/671; ez-Zeyla’î, Tahrîcu ehâdisi’l-Keşşâf, Fakîrullâh Sâhib el-Hanefî, Kutbü’l-irşâd, sh:316)

▪️Herkim Secde sûresi ile Tebâreke sûresi’ni okursa KADİR GECESİNİ İHYA ETMİŞ KİMSE GİBİDİR!!

—-

SURELERİN HASSALERİ – (Zuhurâtı Izhârı’l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1- Fatiha suresini her kim kırk kere okusa dünya ve ahirette bü-tün isteklerine kavuşa ve bütün belalardan muhafaza ola. Her hangi bir hastaya yazıp suyunu içirse Allah’ın lutfuyla şifa bula.

2- Bakara suresini her kim okumaya devam etse, büyü ve sihir tesir etmez.

3- Ali İmran suresini her kim 3 kere okusa kul borcundan kurtulur, Cenab-ı Hak ummadığı yerden rızk verir.

4- Nisa suresini herkim okursa Cenab-ı Hak hanım ve beylerin aralarını ıslah eyleye, geçimlerini güzel ede.

5- Maide suresini herkim kırk defa okur ise Cenab-ı Hak çok mal ihsan eyleye.

6- En’am suresini herkim kırk bir defa okur ise makul olan istek-lerini Cenab-ı Hak vere ve düşman şerrinden muhafaza eyleye.

7- Araf suresini okuyan Cenab-ı Hak’kın izniyle ahiret azabından emin ola.

8- Enfal suresini herkim yedi defa okur ise Cenab-ı Hak zindan-dan kurtarıp bütün şerlerden muhafaza eyler.

9- Tevbe suresini herkim on yedi defa okusa Cenab-ı Hak bütün isteklerini vere ve kötü kimselerden koruya.

10- Yunus suresini herkim yirmi bir kerre okur ise Cenab-ı Hak düşmanına fırsat vermeyip şerrinden koruya.

11- Hud suresi herkim üç kerre okur ise muradına ere ve suda boğulmaktan muhafaza eder.

12- Yusuf suresini herkim kırk adet okur ise Allah’ın izniyle has-retine kavuşa ve herkesin gözüne şirin görüke.

13- Raad suresini herkim okusa çocuklar, cinler şerrinden mu-hafaza olur ve yıldırım düşmesinden korur.

14- İbrahim suresini herkim yedi defa okur ise Cenab-ı Hak düşmanına fırsat vermez ve ana babasının rızasına nail olur.

15- Hicr suresini herkim üç defa okur ise Cenab-ı Hak malına bereket verir.

16- Nahl suresi Herkim yüzkere okusa imansız din düşmanına karşı zafer bulur. İmansız din düşmanlarına mahsus. Sevmediği bir müslümana okunursa kendine akseder imanlı müslümanlara karşı bu-nu çekmek caiz değildir. Cenâb-ı Hak’kın lütfuyla bütün isteklerine kavuşur.

17- İsra suresini her kim yedi kerre okur ise gammaz ve hasitle-rin şerrinden Cenab-ı Hak emin edip onlara fırsat vermeye yazıp suyunu küçük çocuklara içirseler dilleri fesih ola.

18- Kehf suresini her kim Cuma günü bir kerre okur ise diğer cumaya kadar her ziyandan, belalardan Cenab-ı Hak muhafaza edip ahir zaman fitnesinden Deccal şerrinden emin ve muhabbet ve afiyet ihsan ede.

19- Meryem suresini her kim 41 kere okusa Cenab-ı Hak ona rızk ihsan edip yoksulluktan kurtarır.

20- Ta-Ha suresini her kim 21 kere okusa kız evladına Allah’ın lutfuyla bahtı açılıp salih ere nasib olur.

21- Enbiya suresini her kim yetmiş kere okur ise gizli korkular-dan emin olur ve devam ederse Cenab-ı Hak salih çocuk ihsan eder.

22- Hac suresini her kim daima okursa kıyamet korkusundan emin olup yöneticilerin şerrinden de asan olur.

23- Mü’minun suresini her kim daima okursa Cenab-ı Hak kalbi-ne iman verir.

24- Nur suresini her kim yedi kere okur ise cemi cümle murad maksuduna nail olur. Maddi manevi düşmüş, naçar olanlara Cenab-ı Hak yardım eder. Ve Allah’ın izniyle aydınlığa çıkar.

25- Furkan suresini her kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak düşmanının şerrinden emin edip kötü yerlere gitmekten korur.

26- Şuara suresini her kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak muhab-bet edip cümle mahlukat ile hoş geçinir.

27- Neml suresini her kim daima okusa Cenab-ı Hak şerlilerden ve zulümlerden korur.

28- Kasas suresini kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak bir büyük kaza ve düşmanından kurtarır.

29- Ankebut suresini her kim yazıp suyunu içerse Allah’ın izniyle unutkanlık gider hafızası kuvvetleşir.

30- Rum suresini her kim bir kere okursa Cenab-ı Hak islam askerlerini korur ve galip eder. Düşmanı ise mağlup eder.

31- Lokman suresini her kim yedi kere okursa Cenab-ı Hak karnında olan ağrı ve vücuttaki diğer azalara şifa verir.

32- Secde suresini yazıp bir şişe içine koyup ağzını sağlamca kapatsa o şişe olan evde asla yangın çıkmaz ve düşman zafer bula-maz.

33- Ahzab suresini her kim kırk bir kere okusa iş ve ticaret ve kazanç yolunda olanlara Cenab-ı Hak cümle işlerini kolay eder. Bere-ket ihsan eder.

34- Sebe Suresini her kim yetmiş kere okusa Cenab-ı Hak bü-yükler katında istediğini verir.

35- Fatır suresini her kim daima okusa cin ve şeytan şerrinden emin olup Cenab-ı Hak geçimini bereketli kılar.

36- Yasin-i Şerif suresini her kim yetmiş kere okusa mutlaka isteği kabul olur. Eğer yazıp suyunu içerse Cenab-ı Hak gönlüne nur verip gam ve keder ve endişeden ve kalp sıkıntısından emin eder.

37- Saffat suresini her kim yedi kere okursa Cenab-ı Hak rızk bereketi ihsan eder.

38- Sad suresini her kim okusa daima Hak Teâlâ şeytan şerrinden korur.

39- Zümer suresini her kim daima okusa Cenab-ı Hak katında aziz ve mükerrem ola.

40- Mü’min suresini her kim yedi kere okusa Hak Teâlâ o kim-senin isteğini kabul eder.

41- Fussilet suresini her kim bir kere okusa hırsız ve haram şer-rinden emin olur.

42- Şûra suresini her kim on üç kere okusa Hak Teâlâ düşman korkusundan emin eyleye.

43- Zuhruf suresini her kim daima okusa şeytan vesvesesi kişinin kalbine girmeye.

44- Dûha suresine her kim devam eylese Cenab-ı Hak o kişiyi fazlasıyla seve.

45- Câsiye suresini her kim kırk kere okusa sefere çıktığında Hak Teâlâ ona kolay eder ve selamet ile vatanına kavuştura.

46- Ahkaf suresini her kim yazıp sandığın içine koyup Hak Teâlâ kumaşları haşaret belasından saklaya ve Allah’ın izniyle o beldedeki hastalıkları def ede.

47- Muhammed suresini (sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem) muharebe esnasında ve her gün kırk bir kere okusa Hak Teâlâ islam askerlerini galip buyura. Düşmanı mağlup eyleye.

48- Fetih suresini her kim kırk bir kere okusa Cenab-ı Hak Teâlâ işlerini kolaylıkla açar.

49- Hucurât suresini her kim yedi kere okusa hastalık için Hak Teâlâ ona sıhhat ihsan eyleye.

50- Kaf suresini her kim Cuma gecesi kalkıp üç kere okusa gözü aydın ve daima Allah’ın izniyle sevinçli ola.

51- Zâriyat suresini her kim kıtlık vaktinde yetmiş kere okusa Hak Teâlâ ucuzluk ihsan eder.

52- Tûr suresini her kim hastaya üç kere okusa Hak Teâlâ sıh-hatini verir ve hanımına güzel muhabbet ihsan eyleye.

53- Necm suresini her kim yirmi bir kere okusa menfaat ve maksadına kavuşa.

54- Kamer suresini her kim okusa korktuğu kimsenin korkusun-dan Hak Teâlâ o kimseyi kurtarır.

55- Rahman suresini her kim okusa cin ve peri şerrinden emin olur.

56- Vakıa suresini her kim okusa Hak Teâlâ ona zenginlik, beylik ve ululuk vere.

57- Hadid suresini her kim yetmiş kere okusa işi gücü açılıp kolay olur.

58- Mücadele suresini her kim bir avuç toprak üzerine üç kere okuyup düşman üzerine saçsa düşman hezimete uğrar.

59- Haşr suresini her kim istek için okusa gönlünden nifak gider. Her isteğini Hak Teâlâ kabul eder.

60- Mümtehıne suresini her kim daima okusa gönlündeki nifak gider.

61- Saff suresini her kim üç kere okuyup üzerine üfürse düşman zafer bulmaya

62- Cuma suresini her kim bey ile hanımın arasını islahı için beş kere okusa barışırlar.

63- Münafikun suresini her kim yüz kere okusa gammazların (ispiyoncu) ve kıskananların dillerinden Hak Teâlâ korur.

64- Teğabün suresini her kim yedi kere okusa yer altında saklanılan şeyi Hak Teâlâ korur.

65- Talâk suresini her kim yedi kere okusa kadın şerrinden ve düşmanın muvaffakiyetinden emin olur ve bunlara karşı başarılı olur.

66- Tahrim suresini her kim bey ve hanım hoş geçinmek için okusa maksadına ulaşır.

67- Mülk suresini her kim yedi kere okusa belalardan emin olur. Ve akşam sabah kabir azabından emin olur ve kabir suali kolay olur.

68- Kalem suresini bir kimse her gün on kere okusa isteği kabul olur ve nazardan korunur ve kurtulur.

69- Hakka suresini her kim okusa düşmanı def olur.

70- Meâric suresini her kim on kere okusa kıyamet korkusundan emin olur.

71- Nuh suresini her kim bir kere okusa düşman red ve def olur.

72- Cin suresini her kim yedi kere okusa cin ve peri şerrinden emin olur ve nazardan fena sözden Hak Teâlâ korur. Ve küçük çocuk-lara okunursa onlarda cin şerrinden ve nazardan emin olur.

73- Müzemmil suresini her kim küçük çocuk üzerine okusa asla korkmaz.

74- Müttesir suresini her kim daima okusa kıyamet korkusundan emin olur.

75- Kıyame suresini her kim daima okusa şeytan şerrinden emin olur.

76- İnsan suresini her kim yedi kere okusa cümle şerlerden emin olur.

77- Mürselât suresini her kim daima okusa iftiradan emin olur.

78- Nebe suresini bir kimse her ikindiden sonra bir kere okusa kabri nurlu olur.

79- Nazi’at suresini her kim daima okusa son nefesinde can vermesi kolay olur.

80- Abese suresini her kim üç kere isteğinin olması için okusa Allah’ın izniyle isteği olur.

81- Tekvir suresini her kim okusa cümle mahlukun gözüne hey-betli görünür.

82- İnfitâr suresini her kim okusa Hak Teâlâ tevbesini bağışlar ve ondan razı olur.

83- Mutaffifîn suresini her kim yedi kere okusa ticareti ve kazan-cı bereketli olur.

84- İnşikak suresini her kim kadın çocuk doğururken yazıp o kadına suyunu içirirlerse zahmet uzak olur.

85- Buruc suresini her kim yedi kere okusa muhabbeti fazla olup cümle âlem ona dost olur.

86- Târık suresini her kim üç kere okusa cin peri ve haramların şerrinden emin olur.

87- A’la suresini her kim yazıp bağ veya bahçeye asarsa hayvanlardan zarar gelmeye.

88- Ğaşiye suresini her kim bir kere okusa bel ve diş ağrısı ondan def ola.

89- Fecr suresini her kim okusa büyüklerin gadabından emin olur.

90- Beled suresini her kim okusa bütün hastalıklara ve göz ağrısına Cenâb-ı Hak şifa eder.

91- Şems suresini her kim yirmi bir kere okusa korkudan emin olur.

92- Leyl suresini her kim yedi kere okusa gece gündüz yürürken korkudan emin olur.

93- Duha suresini her kim ücret bekleyip almayarak kırk bir kere okursa çalınan malları kolay bulunur.

94- İnşirah suresini her kim yeni elbise giydiği vakitte üç kere okusa mübarek olur. Sakalını tararken okusa fakirlik görmeye.

95- Tin suresini her kim yetmiş kere okusa büyüklerin gözüne şirin gözükür.

96- Alak suresini her kim yedi kere okusa büyüklerin huzuruna varacağı vakit sözü kabul olup üstün tutalar.

97- Kadr suresini her kim Ramazan-ı Şerif gecesi bin kere okusa Peygamberimiz (Aleyhis-selâti ves-selam) Efendimiz Hazretlerini rüya-sında görür. Karışık işleri açıla.

98- Beyyine suresini her kim okur ise düşman şerrinden emin olur.

99- Zilzal suresini her kim kırk bir kere okursa düşmanı helak olur.

100- Adiyat suresini her kim okumaya devam ederse nazardan kurtula.

101- Karia suresini her kim insanların arasını görmek için okusa barış olur.

102- Tekasür suresini her kim daima okusa kabir azabından emin olur.

103- Asr suresini her kim yetmiş kere okusa kederli olanın ke-deri gider.

104- Hümeze suresini her kim yirmi bir kere okusa ispiyoncu-ların ve hasitcilerin şerrinden emin olur.

105- Fil suresini her kim akşam namazının farz ile sünnet ara-sında iki yüz elli kere okusa din düşmanı def olur.

106- Kureyş suresini her kim yedi kere okusa korktuğu kimse-den emin olur. Mahsule okursa bereketli olur.

107- Maun suresini her kim kırk bir kere küçük çocuk üzerine okusa Cenab-ı Hak afattan saklaya.

108- Kevser suresini her kim bin kere okusa Cenab-ı Hak ona kevser şarabını nasib eyler.

109- Kafirun suresini her kim günde üç kere okusa Cenab-ı Hak cümle belalardan korur.

110- Nasr suresini her kim üç kere okusa Cenab-ı Hak imanını şeytanın şerrinden korur.

111- Tebbet suresi her kim din düşmanına karşı bin kere okusa düşman helak olur. (Müslümana karşı okunursa caiz olmadığından kendisi helak olur.)

112- İhlas suresini her kim haksız yere hapis olan için bin kere okusa Cenab-ı Hak kurtarır.

113- Felak suresini her kim namazın sonunda üç kere okusa cümle belalardan ve afatlardan emin olur.

114- Nas suresini her kim her namazın sonunda üç kere okusa cümle belalardan ispiyonculardan, hasitcilerden, nazardan ve diğer kötülüklerden ve şeytan vesvesesinden kurtulur.

—-