SURELERİN FAZİLETİ

1- Tebareke Suresinin Fazileti:
Allah Resulü (S.A.V) şöyle buyuruyor: Cenaze kabre konulduğunda azap melekleri ölünün ayak tarafından gelmek istediklerinde, ayaklar: “Buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okurdu” derler. Melekler göğüs tarafından gelmek isteyince göğüs veya karın: “Buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okurdu” derler. Bu defa melekler baş tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine baş: “Buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okurdu” der. Böylece Mülk suresi kabir azabına mani olur. Geceleri Mülk suresini okuyanlar büyük servete kavuşurlar ve güzel amel işlemiş olurlar.(Hayatü’s- Sahabe )
2- Amme Suresinin Fazileti:
Amme suresini okumayı adet haline getiren kimseye, Allah Teala kıyamet günü soğuk kevser şerbetinden içirecektir.
Güneş doğarken Nebe (Amme) suresini okuyan kimse, gün boyunca bütün felaketlerden güven içinde olur. Onu sabahın herhangi bir saatinde okuyan kimse için yetmiş bin melek istiğfarda bulunur. Uyumayan bir kimse bu suredeki “Ve cealna nevmeküm sübata” ayetini okursa Allah’ın izniyle rahatça uyur.
3- Secde Suresini Okumanın Fazileti:
Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor: Secde suresi kıyamet gününde mahşer yerine iki kanatlı olarak gelir. Bu sure-i şerifeyi okumayı adet haline getiren kimseyi mahşer yerinin şiddetli hararetine karşı gölgeler. Mahşer halkını sıcaktan kavuran ve herkesin tepesinin üzerine yaklaşan güneş’e Secde suresi şöyle der: “Ey Güneş ! Benim sakladığım kimseye ışığını iletmek için asla yol bulamazsın.” Günahı çok olan bir kimse bu sureyi okur, bundan başka bir şey okumazdı. Bu sure onun üzerine rahmet kanatlarını açarak, “Cenabı Ecelli Ala’ya Ya Rabbi! Sen bunu affet zira beni çok okuyordu” diye niyazda bulundu. Bunun üzerine Cenabı Hakk bu sure-i celileye kendisini okuyan hakkında şefaat izni verdi ve buyurdu: “Secde suresini okuyanın her bir hatası için bir sevap yazın ve bir derecesini yükseltin.”
4- Duhan Suresini Okumanın Fazileti:
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: “Her kim Duhan suresini geceleyin okursa yetmiş bin melek o kimse için sabaha kadar istiğfar edrler, af olunmasını talep ederler.” Bir kimse Yasin ve
Duhan surelerini herhangi bir cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse Cenabı Hakk o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.
5- Kaybolan Veya Çalinan Bir Şeyin Bulunmasi İçin:
Malın çalındığı veya kaybolduğu yerin kapısında durarak 40 defa Tarık suresini okursa Allah’ın izni ile malı en kısa zamanda bulunur veya rüyasında kendisine nerede olduğu gösterilir.
6- Rahman Suresini Okumanın Fazileti:
Bu sureyi okumak kişi için hayır kapılarının açılmasına vesiledir. Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:
Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okuyanlar semalarda melekler tarafından Firdevs cennetinin kuşu diye çağrılır. Cabir (r.a ) dan Resulü Ekrem (a.s ) “Rahman suresini başından sonuna kadar cinlere okumuştur. Onlarda kemal-i edep ve huşu içinde dinlemişlerdir. Ben onlara Rahman suresini okurken Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? ayetine geldiğimde onlar: Ey Rabbimiz, senin nimetlerinden hiç bir şeyi inkar edip nankörlük etmeyiz. Ancak sana hamd ederiz cümlesini sizlerden daha güzel söylüyorlardı.
7- Kim sabahleyin üç defa eüzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim der Haşr suresinin son üç ayetini okursa akşama kadar yetmiş 1000 melek Allah’tan o kimsenin affını isterler, ölürse şehit olarak ölür. Akşam okursa fazileti yine aynıdır. (Tirmizi)
8- Sure-i Taha’yı her kim yirmibir kere kız evladı üzerine okusa bilutfullahi Teala bahtı açılıp salih ere nasip olur.
9- Fetih Suresini Okumanın Fazileti:
Allah Resulü (S.A.V) buyuruyor: Bir kimse Fetih suresinin tamamını ramazan ayının birinci gecesi baştan sona kadar okursa ve bu okuyuşunu Allah rızası için yaparsa gelecek aynı güne kadar bir sene müddetle Cenabı hakkokulunu himayesine alır. Velilerden bir kimse diyor ki: Ramazan ayını ilk defa görür görmez bir kimse Fetih suresini üst üste üç defa okursa Cenab-ı
Hakk o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder.
10- Duha Suresi:
Kim bu sureyi onbir kere okursa ameliyata girerken yasinle beraber okursa hiç bir acı duymadığı gibi uyanırkende Allah’ı zikrederek uyanir Allah’ın izniyle.
Kehf ve Fetih surelerini cuma günü, Vakıa suresini akşam namazından sonra, Tebareke suresini yatmadan evvel, Yasin suresini sabah namazından sonra, Amme suresini ikindi namazından sonra okumanın çok fazileti vardır. (M.Z.K. H.z’den.)

—-

114 surenin fazileti


1- Fatiha suresi: yatarken okuyan kimse ölümden başka her türlü kötülükten korunur,
2- Bakara suresi: Ruhi bunalıma karşı 3 defa okunur. Tehlike anında duanın kabul olması için “elif lam mim” ayeti okunur.
3- Âli İmran suresi: Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için 3 defa okunur.
4- Nisa suresi: Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırır.
5- Maide suresi: her türlü zarardan kurtulmak için 7 defa okunur.
6- En’am suresi: istek ve dileğin olması için 7 defa okuyunuz.
7- Araf suresi: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.
8- Enfal suresi: zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.
9- Tevbe suresi: her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa oraya hırsız girmez.
10- Yunus suresi: bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar.
11- Yusuf suresi: izzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.
12- Hud suresi: zalimden intikam için 3 defa okunur.
13- Rad suresi: düşmanın kahrı için okunur.
14- Hicr suresi: ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur.
15- İbrahim suresi: ahlakın güzelleşmesi için okunur.
16- Nahl suresi: azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunur.
17- İsra suresi: hilecilerin şerrinden korunmak için okunur. Misk ve safranla yazılarak, dili tutulanlara içirilirse şifa bulur.
18- Keyf suresi: bu sureyi okuyan kimse, fitne ve musibetden kurtulur.
19- Meryem suresi: 41 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
20- Taha suresi: 21 defa okuyanın kısmeti açılır.
21- Enbiya suresi: her türlü tehlikeye karşı korur.
22- Hac suresi: mahşerin dehşetinden kurtulmak için okunur.
23- Mü’minun suresi: okuyan kimse imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.
24- Nur suresi: okuyan vesveseden kurtulur.
25- Furkan suresi: düşmanın perişan olması için okunur.
26- Şuara suresi: zarardan korunmak için okunur.
27- Neml suresi: okuyan düşman şerrinden korunur.
28- Kasas suresi: azab ve esaretden kurtulmak için okunur.
29- Ankebut suresi: aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulur. (1 kere okuyanın hafızası güçlenir) (Çare bulunamayan maddi ve manevi hastalıklara karşı sebeplere sığınıp Ankebüt suresinin 46. ayeti ile Rum suresinin 17-20. ayetleri 72 kere okunmalıdır.)
30- Rum suresi: düşmana galip olmak için okunur.
31- lokman suresi: dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.
32- Secde suresi: yazılarak bir şişe içine konur, evin yüksek bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur.
33- Ahzab suresi: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur.
34- Sebe’ suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.
35- Fatır suresi: okuyan mahlûkat tarafından sevilir.
36- Yasin suresi: 70 defa okuyan her muradına nail olur.
37- Saffat suresi: okuyanın rızkı çoğalır.
38- Sad suresi: okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.
39- Zümer suresi: okuyan halk içinde aziz ve muhterem olur.
40- Mü’min suresi: kötü insanın şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.
41- Fussilet suresi: okuyan yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
42- Şura suresi: bu sureyi okuyan hasmını malup eder.
43- Zuhruf suresi: okuyan her muradına erer.
44- Duhan suresi: 3 defa okuyan her dileğini elde eder.
45- Casiye suresi: iftiradan kurtulmak için okunur.
46- Ahkaf suresi: okuyan cin şerrinden emin olur.
47- Muhammed suresi: zarardan kurtulup, saadet için okunur.
48- Fetih suresi: 7 defa okuyan her müşkilini halledip, muradına nail olur.
49- Hucurat suresi: hastalığın şifası için 7 defa okunur.
50- Zariyat suresi: 70 defa okuyan kıtlık görmez.
51- Kaf suresi: Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.
52- Tur suresi: okuyan hakka yaklaşır.
53- Necm suresi: 21 defa okuyan her muradına erer.
54- Kamer suresi: 70 defa okuyan zalimden kurtulur.
55- Rahman suresi: hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.
56- Vakıa suresi: 41 defa okuyan fakirlik çekmez.
57- Hadid suresi: bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur. (İlk 3 ayet veya sadece 3. Ayet 75 defada okunursa da olur biiznillah)
58- Mücadele suresi: bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman yenilir.
59- Haşr suresi: 40 gün 40 defa okuyan her muradına nail olur.
60- Mümtehine suresi: bu sureyi okumaya devam edenler, haramdan korunur borcunu hemen öder.
61- Saf suresi: 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.
62- Cuma suresi: helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi olur.
63- Münafıkun suresi: münafıklıktan kurtulmak için 7 defa okunur.
64- Talak suresi: 3 defa okuyan refikasıyla güzel geçinir.
65- Teğabün suresi: nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.
66- Tahrim suresi: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur.
67- İnşikak suresi: doğumun kolay olması için
68- Mülk suresi: 44 defa okuyan her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.
69- Kalem suresi: şerden korunmak ve her muradına nail olmak için 71 defa okunmalı.
70- Elhakka suresi: ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.
71- Mearic suresi: zafere ermek için 180 defa okunur.
72- Nuh suresi: 1800 defa okuyan düşmanını kahr eder.
73- Mütaffifin suresi: ağlayan çocuğu susturmak için 8 defa okunur.
74- Cin suresi:7 defa okuyan nazardan, sara hastalığından, evhamden şifaya kavuşur.
75- Müzemmil suresi: 40 defa okuyan rızkı ummadığı yerden alır.
76- Müddessir suresi: okuyan nefsi emmarenin vesvesesinden kurtulur.
77- Kıyamet suresi: Cuma günleri okuyan ahiret saadetine nail olur.
78- İnsan suresi: 70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
79- Mürselat suresi: 7 defa okuyan göz hastalığı çekmez.
80- Nebe suresi: ikindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine erer.
81- Naziat suresi: her gece okuyan son nefesini kelime-i tevhid ile yapar.
82- Abese suresi: yakîne ermek için 7 defa okunur.
83- Tekvir suresi: müşkillerin halli için 7 defa okunur.
84- İnfitar suresi: her muradına ermek için 21 defa okunur.
85- Leyl suresi: 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.
86- Buruc suresi: fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için okunur.
87- Tarık suresi: cinlerin şerrinden korunmak için okunur.
88- Fecir suresi: belanın yaklaştırılması için 7 defa okunur.
89- A’ la suresi: 3 defa okuyan seferden selametle döner.
90- Gaşiye suresi: vucuddaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.
91- Beled suresi: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.
92- Şems suresi: her türlü beladan kurtulmak için 41 defa okunur.
93- Duha suresi: okumaya devam edenler bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.
94- İnşirah suresi: okuyan kalp sıkıntısından kurtulur.
95- Tin suresi: 7 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
96- Alak suresi: 7 defa okuyanın sözü geçerli olur.
97- Kadir suresi: her müşkilin hali için 21 defa okunur.
98- Beyyine suresi: devamlı okuyan kamil insanların makamına erer.
99- Zilzal suresi: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder.
100- Adiyat suresi: 3 defa okuyan nazardan korunur.
101- Karia suresi: her işin intizamı için 100 defa okunur.
102- Tekasür suresi: dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur.
103- Asr suresi: iç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defada okunur.
104- Hümeze suresi: insanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.
105- Fil suresi: akşamla yatsı arasında okuyan kimse her türlü muradına erer.
106- Kureyş suresi: zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.
107- Maun suresi: 41 defa okuyan peygamber efendimizi rüyasında görür.
108- Kevser suresi: 100 defa okuyan muradına nail olur. Peygamber efendimizi rüyasında görür.
109- Kafirun suresi: yatarken okuyan kimse imanı şeytandan korur.
110- Nasr suresi: her muradın Halli için 1000 defa okunur.
111- Tebbet suresi: düşmanın helakı için 1000 defa okunur.
112- İhlas suresi: 100 defa okuyan kamil imana erer, 10 defa okuyanın amel defterine günah yazılmaz, 1000 defa okuyanın vucudu çürümez, 10 000 defa okuyan her murada erer.
113- Felak suresi: sihir ve büyüyü te’sirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.
114- Nas suresi: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

SURELERİN HASSALERİ – (Zuhurâtı Izhârı’l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1- Fatiha suresini her kim kırk kere okusa dünya ve ahirette bü-tün isteklerine kavuşa ve bütün belalardan muhafaza ola. Her hangi bir hastaya yazıp suyunu içirse Allah’ın lutfuyla şifa bula.

2- Bakara suresini her kim okumaya devam etse, büyü ve sihir tesir etmez.

3- Ali İmran suresini her kim 3 kere okusa kul borcundan kurtulur, Cenab-ı Hak ummadığı yerden rızk verir.

4- Nisa suresini herkim okursa Cenab-ı Hak hanım ve beylerin aralarını ıslah eyleye, geçimlerini güzel ede.

5- Maide suresini herkim kırk defa okur ise Cenab-ı Hak çok mal ihsan eyleye.

6- En’am suresini herkim kırk bir defa okur ise makul olan istek-lerini Cenab-ı Hak vere ve düşman şerrinden muhafaza eyleye.

7- Araf suresini okuyan Cenab-ı Hak’kın izniyle ahiret azabından emin ola.

8- Enfal suresini herkim yedi defa okur ise Cenab-ı Hak zindan-dan kurtarıp bütün şerlerden muhafaza eyler.

9- Tevbe suresini herkim on yedi defa okusa Cenab-ı Hak bütün isteklerini vere ve kötü kimselerden koruya.

10- Yunus suresini herkim yirmi bir kerre okur ise Cenab-ı Hak düşmanına fırsat vermeyip şerrinden koruya.

11- Hud suresi herkim üç kerre okur ise muradına ere ve suda boğulmaktan muhafaza eder.

12- Yusuf suresini herkim kırk adet okur ise Allah’ın izniyle has-retine kavuşa ve herkesin gözüne şirin görüke.

13- Raad suresini herkim okusa çocuklar, cinler şerrinden mu-hafaza olur ve yıldırım düşmesinden korur.

14- İbrahim suresini herkim yedi defa okur ise Cenab-ı Hak düşmanına fırsat vermez ve ana babasının rızasına nail olur.

15- Hicr suresini herkim üç defa okur ise Cenab-ı Hak malına bereket verir.

16- Nahl suresi Herkim yüzkere okusa imansız din düşmanına karşı zafer bulur. İmansız din düşmanlarına mahsus. Sevmediği bir müslümana okunursa kendine akseder imanlı müslümanlara karşı bu-nu çekmek caiz değildir. Cenâb-ı Hak’kın lütfuyla bütün isteklerine kavuşur.

17- İsra suresini her kim yedi kerre okur ise gammaz ve hasitle-rin şerrinden Cenab-ı Hak emin edip onlara fırsat vermeye yazıp suyunu küçük çocuklara içirseler dilleri fesih ola.

18- Kehf suresini her kim Cuma günü bir kerre okur ise diğer cumaya kadar her ziyandan, belalardan Cenab-ı Hak muhafaza edip ahir zaman fitnesinden Deccal şerrinden emin ve muhabbet ve afiyet ihsan ede.

19- Meryem suresini her kim 41 kere okusa Cenab-ı Hak ona rızk ihsan edip yoksulluktan kurtarır.

20- Ta-Ha suresini her kim 21 kere okusa kız evladına Allah’ın lutfuyla bahtı açılıp salih ere nasib olur.

21- Enbiya suresini her kim yetmiş kere okur ise gizli korkular-dan emin olur ve devam ederse Cenab-ı Hak salih çocuk ihsan eder.

22- Hac suresini her kim daima okursa kıyamet korkusundan emin olup yöneticilerin şerrinden de asan olur.

23- Mü’minun suresini her kim daima okursa Cenab-ı Hak kalbi-ne iman verir.

24- Nur suresini her kim yedi kere okur ise cemi cümle murad maksuduna nail olur. Maddi manevi düşmüş, naçar olanlara Cenab-ı Hak yardım eder. Ve Allah’ın izniyle aydınlığa çıkar.

25- Furkan suresini her kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak düşmanının şerrinden emin edip kötü yerlere gitmekten korur.

26- Şuara suresini her kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak muhab-bet edip cümle mahlukat ile hoş geçinir.

27- Neml suresini her kim daima okusa Cenab-ı Hak şerlilerden ve zulümlerden korur.

28- Kasas suresini kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak bir büyük kaza ve düşmanından kurtarır.

29- Ankebut suresini her kim yazıp suyunu içerse Allah’ın izniyle unutkanlık gider hafızası kuvvetleşir.

30- Rum suresini her kim bir kere okursa Cenab-ı Hak islam askerlerini korur ve galip eder. Düşmanı ise mağlup eder.

31- Lokman suresini her kim yedi kere okursa Cenab-ı Hak karnında olan ağrı ve vücuttaki diğer azalara şifa verir.

32- Secde suresini yazıp bir şişe içine koyup ağzını sağlamca kapatsa o şişe olan evde asla yangın çıkmaz ve düşman zafer bula-maz.

33- Ahzab suresini her kim kırk bir kere okusa iş ve ticaret ve kazanç yolunda olanlara Cenab-ı Hak cümle işlerini kolay eder. Bere-ket ihsan eder.

34- Sebe Suresini her kim yetmiş kere okusa Cenab-ı Hak bü-yükler katında istediğini verir.

35- Fatır suresini her kim daima okusa cin ve şeytan şerrinden emin olup Cenab-ı Hak geçimini bereketli kılar.

36- Yasin-i Şerif suresini her kim yetmiş kere okusa mutlaka isteği kabul olur. Eğer yazıp suyunu içerse Cenab-ı Hak gönlüne nur verip gam ve keder ve endişeden ve kalp sıkıntısından emin eder.

37- Saffat suresini her kim yedi kere okursa Cenab-ı Hak rızk bereketi ihsan eder.

38- Sad suresini her kim okusa daima Hak Teâlâ şeytan şerrinden korur.

39- Zümer suresini her kim daima okusa Cenab-ı Hak katında aziz ve mükerrem ola.

40- Mü’min suresini her kim yedi kere okusa Hak Teâlâ o kim-senin isteğini kabul eder.

41- Fussilet suresini her kim bir kere okusa hırsız ve haram şer-rinden emin olur.

42- Şûra suresini her kim on üç kere okusa Hak Teâlâ düşman korkusundan emin eyleye.

43- Zuhruf suresini her kim daima okusa şeytan vesvesesi kişinin kalbine girmeye.

44- Dûha suresine her kim devam eylese Cenab-ı Hak o kişiyi fazlasıyla seve.

45- Câsiye suresini her kim kırk kere okusa sefere çıktığında Hak Teâlâ ona kolay eder ve selamet ile vatanına kavuştura.

46- Ahkaf suresini her kim yazıp sandığın içine koyup Hak Teâlâ kumaşları haşaret belasından saklaya ve Allah’ın izniyle o beldedeki hastalıkları def ede.

47- Muhammed suresini (sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem) muharebe esnasında ve her gün kırk bir kere okusa Hak Teâlâ islam askerlerini galip buyura. Düşmanı mağlup eyleye.

48- Fetih suresini her kim kırk bir kere okusa Cenab-ı Hak Teâlâ işlerini kolaylıkla açar.

49- Hucurât suresini her kim yedi kere okusa hastalık için Hak Teâlâ ona sıhhat ihsan eyleye.

50- Kaf suresini her kim Cuma gecesi kalkıp üç kere okusa gözü aydın ve daima Allah’ın izniyle sevinçli ola.

51- Zâriyat suresini her kim kıtlık vaktinde yetmiş kere okusa Hak Teâlâ ucuzluk ihsan eder.

52- Tûr suresini her kim hastaya üç kere okusa Hak Teâlâ sıh-hatini verir ve hanımına güzel muhabbet ihsan eyleye.

53- Necm suresini her kim yirmi bir kere okusa menfaat ve maksadına kavuşa.

54- Kamer suresini her kim okusa korktuğu kimsenin korkusun-dan Hak Teâlâ o kimseyi kurtarır.

55- Rahman suresini her kim okusa cin ve peri şerrinden emin olur.

56- Vakıa suresini her kim okusa Hak Teâlâ ona zenginlik, beylik ve ululuk vere.

57- Hadid suresini her kim yetmiş kere okusa işi gücü açılıp kolay olur.

58- Mücadele suresini her kim bir avuç toprak üzerine üç kere okuyup düşman üzerine saçsa düşman hezimete uğrar.

59- Haşr suresini her kim istek için okusa gönlünden nifak gider. Her isteğini Hak Teâlâ kabul eder.

60- Mümtehıne suresini her kim daima okusa gönlündeki nifak gider.

61- Saff suresini her kim üç kere okuyup üzerine üfürse düşman zafer bulmaya

62- Cuma suresini her kim bey ile hanımın arasını islahı için beş kere okusa barışırlar.

63- Münafikun suresini her kim yüz kere okusa gammazların (ispiyoncu) ve kıskananların dillerinden Hak Teâlâ korur.

64- Teğabün suresini her kim yedi kere okusa yer altında saklanılan şeyi Hak Teâlâ korur.

65- Talâk suresini her kim yedi kere okusa kadın şerrinden ve düşmanın muvaffakiyetinden emin olur ve bunlara karşı başarılı olur.

66- Tahrim suresini her kim bey ve hanım hoş geçinmek için okusa maksadına ulaşır.

67- Mülk suresini her kim yedi kere okusa belalardan emin olur. Ve akşam sabah kabir azabından emin olur ve kabir suali kolay olur.

68- Kalem suresini bir kimse her gün on kere okusa isteği kabul olur ve nazardan korunur ve kurtulur.

69- Hakka suresini her kim okusa düşmanı def olur.

70- Meâric suresini her kim on kere okusa kıyamet korkusundan emin olur.

71- Nuh suresini her kim bir kere okusa düşman red ve def olur.

72- Cin suresini her kim yedi kere okusa cin ve peri şerrinden emin olur ve nazardan fena sözden Hak Teâlâ korur. Ve küçük çocuk-lara okunursa onlarda cin şerrinden ve nazardan emin olur.

73- Müzemmil suresini her kim küçük çocuk üzerine okusa asla korkmaz.

74- Müttesir suresini her kim daima okusa kıyamet korkusundan emin olur.

75- Kıyame suresini her kim daima okusa şeytan şerrinden emin olur.

76- İnsan suresini her kim yedi kere okusa cümle şerlerden emin olur.

77- Mürselât suresini her kim daima okusa iftiradan emin olur.

78- Nebe suresini bir kimse her ikindiden sonra bir kere okusa kabri nurlu olur.

79- Nazi’at suresini her kim daima okusa son nefesinde can vermesi kolay olur.

80- Abese suresini her kim üç kere isteğinin olması için okusa Allah’ın izniyle isteği olur.

81- Tekvir suresini her kim okusa cümle mahlukun gözüne hey-betli görünür.

82- İnfitâr suresini her kim okusa Hak Teâlâ tevbesini bağışlar ve ondan razı olur.

83- Mutaffifîn suresini her kim yedi kere okusa ticareti ve kazan-cı bereketli olur.

84- İnşikak suresini her kim kadın çocuk doğururken yazıp o kadına suyunu içirirlerse zahmet uzak olur.

85- Buruc suresini her kim yedi kere okusa muhabbeti fazla olup cümle âlem ona dost olur.

86- Târık suresini her kim üç kere okusa cin peri ve haramların şerrinden emin olur.

87- A’la suresini her kim yazıp bağ veya bahçeye asarsa hayvanlardan zarar gelmeye.

88- Ğaşiye suresini her kim bir kere okusa bel ve diş ağrısı ondan def ola.

89- Fecr suresini her kim okusa büyüklerin gadabından emin olur.

90- Beled suresini her kim okusa bütün hastalıklara ve göz ağrısına Cenâb-ı Hak şifa eder.

91- Şems suresini her kim yirmi bir kere okusa korkudan emin olur.

92- Leyl suresini her kim yedi kere okusa gece gündüz yürürken korkudan emin olur.

93- Duha suresini her kim ücret bekleyip almayarak kırk bir kere okursa çalınan malları kolay bulunur.

94- İnşirah suresini her kim yeni elbise giydiği vakitte üç kere okusa mübarek olur. Sakalını tararken okusa fakirlik görmeye.

95- Tin suresini her kim yetmiş kere okusa büyüklerin gözüne şirin gözükür.

96- Alak suresini her kim yedi kere okusa büyüklerin huzuruna varacağı vakit sözü kabul olup üstün tutalar.

97- Kadr suresini her kim Ramazan-ı Şerif gecesi bin kere okusa Peygamberimiz (Aleyhis-selâti ves-selam) Efendimiz Hazretlerini rüya-sında görür. Karışık işleri açıla.

98- Beyyine suresini her kim okur ise düşman şerrinden emin olur.

99- Zilzal suresini her kim kırk bir kere okursa düşmanı helak olur.

100- Adiyat suresini her kim okumaya devam ederse nazardan kurtula.

101- Karia suresini her kim insanların arasını görmek için okusa barış olur.

102- Tekasür suresini her kim daima okusa kabir azabından emin olur.

103- Asr suresini her kim yetmiş kere okusa kederli olanın ke-deri gider.

104- Hümeze suresini her kim yirmi bir kere okusa ispiyoncu-ların ve hasitcilerin şerrinden emin olur.

105- Fil suresini her kim akşam namazının farz ile sünnet ara-sında iki yüz elli kere okusa din düşmanı def olur.

106- Kureyş suresini her kim yedi kere okusa korktuğu kimse-den emin olur. Mahsule okursa bereketli olur.

107- Maun suresini her kim kırk bir kere küçük çocuk üzerine okusa Cenab-ı Hak afattan saklaya.

108- Kevser suresini her kim bin kere okusa Cenab-ı Hak ona kevser şarabını nasib eyler.

109- Kafirun suresini her kim günde üç kere okusa Cenab-ı Hak cümle belalardan korur.

110- Nasr suresini her kim üç kere okusa Cenab-ı Hak imanını şeytanın şerrinden korur.

111- Tebbet suresi her kim din düşmanına karşı bin kere okusa düşman helak olur. (Müslümana karşı okunursa caiz olmadığından kendisi helak olur.)

112- İhlas suresini her kim haksız yere hapis olan için bin kere okusa Cenab-ı Hak kurtarır.

113- Felak suresini her kim namazın sonunda üç kere okusa cümle belalardan ve afatlardan emin olur.

114- Nas suresini her kim her namazın sonunda üç kere okusa cümle belalardan ispiyonculardan, hasitcilerden, nazardan ve diğer kötülüklerden ve şeytan vesvesesinden kurtulur.

——

Bazı Sure ve ayetler/faziletleri

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Levh-i Mahfuz’a ilk yazılan, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM’dir.

* FATİHA süresi, Kur’an’ın üçte birine bedel ve Kur’an’ın anasıdır.

* FATİHA her derde deva, zehire şifadır. (Ramüz 321/11)

* Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife’yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)

* Allah’a yemin ederim ki, ne Zebur’da, ne incil’de ne Tevrat’ta ve ne de Kur’an’da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

* BAKARA süresi, Kur’an’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)

* Kur’an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara’nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)

* Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur’an’ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/)

* Kur’an-ı Kerim’de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ’dir.

Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur’anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi’dir. Ayetül Kürsı’yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259 )

* Süre-i Bakara’nın sonundaki iki ayeti

AMENERRASULÜ’yü… geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274)

Hz. Ömer R.A. “Akşam Amenerrasülü..’ yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur’an dili)

* ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet, melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)

* NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala’nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)

* Kur’an’ın yedi uzun süresini ki, -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)

* MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)

* EN ‘AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)

* Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN’ AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)

* A’RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.’ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)

* ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)

* YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)

Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.

* YUSUF süresini herhangi bir mü ‘min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)

* RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

* NAHL Süresi’ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

* KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal’in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)

* ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/4

* HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

* BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk’ın kabul buyuracağı “ism-i Azam”dırlar.(Darimi)

* TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.’ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

* MÜ’MİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)

* FÜRKAN süresini okuyan, mü’min olarak Allahü Teala’ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)

* NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

* AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)

* MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü’l Kadir)

* SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir, (Tirmizi)

* YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

* Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de YASİN’dir. Kim Yasin’i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur’an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

* Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

* YASİN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(El Manevi)

* YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır:

1- Aç, okursa doyar,

2- Çıplak, okursa giyinir,

3- Bekar, okursa evlenir,

4- Korkusu olan, okursa emin olur, :

5- Mahzun, okursa ferahlar,

6- Misafir okursa seferde yardım görür,

7- Kayıp (için okunursa) bulunur,

8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur,

9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler,

10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

* Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur’an dili)

* YASİN-i ŞERİF’i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.

* YASİN-i ŞERİF’i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Kenzü’d-deḳâ’iḳ)

* VAKIA süresini gece okuyan, hiç fakirlik görmez, (Beyzavi 5/116)

* ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü “Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok” denilir. (Beyzavi C-5 S.65)

* DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6

* DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)

* DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)

* CASİYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

* Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, İNNA FETEHNA LEKE… süresidir.

* HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.

Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE “EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM” der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)

* Allah’ın ayetleri içerisinde “ism-i Azam”, Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)

* Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)

* MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.

* TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

* TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

* TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)

* MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)

* TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. (Tirmizi)

* Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame…) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur.(Ramüz 438/6)

* İNŞİKAK süresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)

* İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur’an’ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi 5/192)

* TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.

* Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR’ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/

* Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)

* KAFİRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur’an’ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)

* Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)

* Yatağına geldiğinde “Kul ya eyyühelkafirun” suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri olmaktır. (Ramuz 37/5)

* İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)

* İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)

* KULHÜV ALL.AHÜ EHAD, Kur’an’ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)

* Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz defa okursa, ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa, kendisini Allahü ila’dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)

* Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa, Allahü Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)

SÜRELERiN HAVASSI :

On süre, on şeye mani olur:

1- FATİHA süresi: Allahü Teala’nın gazabını giderir.

2- YASİN-i ŞERİF süresi: Kıyamet gününde susuzluğu önler.

3- DÜH.AN süresi: Kıyamet gününün korku ve dehşetini önler.

4- VAKIA süresi: Fakirliği, yoksulluğu önler.

5- MÜLK süresi: Kabir azabını önler.

6- KEVSER süresi: Düşmanlardan husümeti önler.

7- KAFİRÜN süresi: ölüm zamanında küfre gitmeyi önler.

8- İHLAS süresi: Nifakı önler.

9- FELAK süresi: Hasedcilerin hasedini önler.

10-NAS süresi: Vesveseleri önler.

KUR’AN-I KERİM

Şeyhulislam İbn-i Kemal merhum da bir manzumesinde şöyle der:

Bilmek istersen eğer aded-i ayatı

Cümlesi altıbin altıyüz altmışaltı

Bini’dir vaad beyanında anın, bini’dir vaıd,

Bini’dir emr-j ibadet, bini’dir nehyü tehdıd

Bini emsal’ü iberdir, bini ahbar’u kasas,

Beşyüz ayeti helal ile harama muhtas.

Buldu yüz ayatı tesbıhu dua çü rüsüh

Altmış altısı dahı ayat-ı nasih ve mensuh.

ŞİİR:

Gece gündüz Kur’an okumak, ne güzeldir ne güzel

Kuşlarla seherde şakımak, ne güzeldir ne güzel

Dalıp Kur’an ummanına, gönül verip kelamına

Nail olmak selamına ne güzeldir ne güzel…

KUR’ANDA Kİ SÛRELER NE İÇİN OKUNUR!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bakara Sûresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

– Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif, lâm, mim ayeti okunur.

-Ruhi bunalıma karşı gün aşırı 3 defa okunur.

Ali İmran Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

Borçtan kurtulmak için ve zengin olmak için gün aşırı 3’er defa okunur.

Nisa Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Her Türlü zarardan korunmak için gün aşırı 7 defa okunur.

En’am Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

İstek ve dileğin kabul olması için gün aşırı 7 defa okunur.

A’raf Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.

Enfal Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Tevbe Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

-Her türlü şerden kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur,

-7 defa yazılır ve asılırsa o yere hırsız giremez.

Yunus Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Yunus Suresini yazıp taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

Hud Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Zalime karşı galip olmak almak için gün aşırı 3 defa okunur.

Yusuf Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

Ra’d Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Düşmanın kahrı için okunur.

İbrahim Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Ahlakın güzelleşmesi için gün aşırı 10 defa okunur.

Hicr Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Ticaretin kazançlı olması için gün aşırı 3 defa okunur.

Nahl Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için gün aşırı 10 defa okunur.

İsra Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

-Hilecilerin şerrinden korunmak için okunur,

-Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içilirse Allah (c.c)’ın izni ile şifa bulur.

Kehf Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur.

Meryem Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı 41 defa okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Gün aşırı 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Enbiya Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Her türlü tehlikeye karşı okunur.

Hac Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

Her gün okuyan kimsenin, imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.

Nur Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imane ve yakine erer.

Furkan Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Düşmanın pişman olması için okunur.

Şuara Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Zarardan korunmak için gün aşırı okunur.

Neml Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Azap ve esaretten korunmak için okunur.

Ankebut Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

Aklı yükselen kimselere okunursa Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Rum Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Düşmana karşı galip olmak için okunur.

Lokman Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Dahili hastalıkala karşı gün aşırı 7 defa okunur.

Secde Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Yazılarak bir şişe içerisine konur, evin bir kenarında saklanırsa, her türlü afattan emin olunur.

Ahzap Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Nasip ve kısmetin açılması için gün aşırı 7 defa okunur.

Sebe’ Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Fatır Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Bu sureyi 70 defa okuyan kimse her muradına erer.

Saffat Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Bu sereyi gün aşırı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, darlık çekmez.

Sad Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi okuyan kimse zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Halk içerisinde aziz ve muhterem bir kişi olmak için gün aşırı okunur.

Mü’min Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Kötü insanın şerrinden emin olmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Fussilet Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura Süresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse hasmını mağlup eder.

Zuhruf Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Gün aşırı 7 defa okuyan kimse muradına erer.

Duhan Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Gün aşırı 3 defa okuyan kimse dileğine erer.

Casiye Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

İftiradan kurtulmak için okunur.

Ahkaf Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Muhammed Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~~

Zarardan kurtulup, saadete ermek için gün aşırı okunur.

Fetih Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı 7 defa okuyan kimse, her müşkülünü halledip, her muradına nail olur.

Hucurat Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur.

Kaf Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

Zariyat Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

70 defa okuyan kıtlık yüzü görmez.

Tur Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı okuyan hakka yaklaşır, dertlerden kurtulur.

Necm Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

21 defa okuyan her muradına nail olur.

Kamer Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

70 defa okuyan kimse zalimin şerrinden emin olur.

Rahman Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.

Vakıa Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur.

Hadid Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Mücadele Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~

Bu sure 1 avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına savrulursa, düşman hezimete uğrar.

Haşır Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

40 gün boyunca 40’ar defa okunursa her türlü muradına erer.

Mümtehıne Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~~

Gün aşırı okuyan kimse, haramdan korunur. Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder.

Cuma Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır.

Münafıkun Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~~

Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmak için 7 defa okunur.

Teğabün Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.

Talak Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Gün aşırı 3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir.

Tahrim Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

21 defa okuyanın düşmanı dost olur.

Mülk Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

44 Defa okuyan kimse her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

Kalem Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Şerden kurtulmak ve her muradına ermek için 71 defa okunur.

Elhakka Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.

Mearic Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Zafere ermek için 180 defa okunur.

Nuh Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder.

Cin Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Müzemmil Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~

40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

Müddessir Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~

Bu sureyi gün aşırı okuyanın nefsi emmarenin sultasından kurtulur.

Kıyame Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.

İnsan Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. Hak dostlarının zümresine nail olur.

Mürselat Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

7 defa okuyan kimse göz hastalığına yakalanmaz.

Nebe Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Naziat Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelim-i Tevhid ile kapar.

Abese Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Yakıne ermek için 7 defa okunur.

Tekvir Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Müşküllerin hali için 7 defa okunmalıdır.

İnfitar Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Her murada ermek için 21 defa okunur.

Mutaffifin Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~~

Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa okunur.

İnşikak Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Doğumun kolay olması için 7 defa okunur.

Buruc Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Fitneci ve fesatların şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur.

Tarık Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.

A’la Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

3 defa okuyan kimse seferden selametle evine döner.

Ğaşiye Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.

Fecir Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur.

Beled Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.

Şems Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur.

Leyl Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

Duha Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

İnşirah Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntdan kurtulur.

Tin Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

7’şer defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.

Alak Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

7’şer defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur.

Kadir Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Her müşkülün hali için 21 defa okunur.

Beyyine Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Bu sureyi vidr edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Zilzal Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

40000 defa okuyan kimse düşmanını helak eder.

Adiyat Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

3 defa okuyan nazardan korunur.

Karia Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Her işin intizamı için 100 defa okunur.

Tekasür Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~

Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için gün aşırı 3 defa okunur.

Asr Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defa da okunur.

Hümeze Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~~~

İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.

Fil Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~

Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve müsibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.

Maun Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

41 Defa okuyan kimse Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kevser Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

100 defa okuyan kimse muradına nail olur. Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur.

Nasr Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Her muradın hali için 1000 defa okunur.

Tebbet Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~~

Düşmanın helakı için 1000 defa okunur.

İhlas Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

-100 defa okuyan kamil bir imana erer,

10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz,

-1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez,

-10000 defa okuyan her muradına nail olur.

Felak Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~~

Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.

Nas Suresi Ne İçin Okunur?

~~~~~~~~

Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.