Surelerin Faziletleri CÜBBELİ HOCAMIZDAN

10 sûre 10 şeyi engeller. Ve ayrıca 114 surenin fazileti

sirli-sureler/

surelerin-faziletleri/

surelerin-fazileti/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/2021/01/11/kuranda-ki-sureler-ne-icin-okunur/

________________________________________________________________

https://mektebun.wordpress.com/abese-suresi/

https://mektebun.com/adiyat-suresi/

https://mektebun.com/ahkaf-suresi/

araf-suresinin-fazileti-ve-yararlari/?preview=true

asr-suresinin-faziletleri/

ayetel-kursi-nin-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/ayetel-kursi-hakkindaki-bazi-havas/

bakara-suresi-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/beled-suresi/

https://mektebun.wordpress.com/beyyine-suresinin-fazileti-ve-yararlari/

besmele-fazileti-2/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/besmele-i-serif-hakkinda-birkac-havas/

https://mektebun.wordpress.com/buruc-suresinin-fazilet-ve-sirlari/

https://mektebun.wordpress.com/casiye-suresi/

duha-suresi-ve-fazileti/

enam-suresi-ilk-3-ayeti/

hz-yunusun-duasinin-anlami-ve-faziletleri-enbiya-suresi-87-ayetten-kismen-alinmistir/?preview=true

FATİHA SURESİ- fatihayi-okumanin-ozellikleri-ve-bunun-sayisi-ve-yararlari/

https://mektebun.com/fatir-suresi/

https://mektebun.wordpress.com/fecr-suresi/

https://mektebun.wordpress.com/felak-suresinin-muhtesem-sirri/

https://mektebun.wordpress.com/fetih-feth-suresi-hakkinda-bazi-havas/

fetih-suresi-fetahna-leke-fethan-mubina-sirri/

furkan-suresinin-fazileti-ve-sirlari/

https://mektebun.wordpress.com/hadid-suresi/

hadid-suresi-3-ncu-ayet-i-kerimeyi-okumak-2-ayri-tertib

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/15/19663/

hasr-suresinin-fazileti/

https://mektebun.wordpress.com/hucurat-suresi/

ihlas-suresi/

amel-defterini-sagindan-almak-icin-insikak-suresini-okumak/

https://mektebun.wordpress.com/insirah-suresi-ve-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/isra-suresinin-fazileti-hakkinda-hadisi-serifler/

kadir suresinin faziletleri i

kaf-suresinin-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/kafirun suresi/gunes-dogarken-kafirun-suresi-okumak/

KEVSER SURESİ

kureys-suresinin-faziletleri/

leyl-suresi-ve-faziletleri/

mulk-suresinin-faziletleri/?preview=true

https://mektebun.com/munafikun-suresinin-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/muzzemmil-suresi/

https://mektebun.com/munafikun-suresinin-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/nas-

https://mektebun.wordpress.com/nas-ve-felak-suresinin-muhtesem-sirri/

https://mektebun.wordpress.com/naziat-suresi/

https://mektebun.com/nuh-suresi-okumanin-fazilet-ve-faydalari/

https://mektebun.com/rahman-suresi/

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/15/rum-suresi-17-18-19-sabah-aksam-okumanin-faziletleri/

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/11/herkim-secde-suresi-ile-tebareke-suresini-okursa/

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/11/herkim-secde-suresi-ile-tebareke-suresini-okursa/

https://mektebun.wordpress.com/secde-suresi-hakkinda-bazi-havas/

SAFFAT SURESİ

sems-suresi-hakkinda/

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/11/herkim-secde-suresi-ile-tebareke-suresini-okursa/

https://mektebun.com/suara-suresi/

https://mektebun.com/tebbet-suresi/

https://mektebun.wordpress.com/tekasur-suresinin-fazileti/

https://mektebun.wordpress.com/2020/09/27/pazartesi-ve-carsamba-gunleri-tekasur-suresini-okumak/

tekasur-suresini-okumak/

tevbe-suresi-128-129-faziletleri%e2%80%8b/

https://mektebun.wordpress.com/vakia-suresi/

YASİN SURESİ

https://mektebun.wordpress.com/zumer-zumer-suresinin-fazileti-ve-yararlari/

SURELERİN HASSALERİ – (Zuhurâtı Izhârı’l-Vakf-ı Güneş 2.cilt)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1- Fatiha suresini her kim kırk kere okusa dünya ve ahirette bü-tün isteklerine kavuşa ve bütün belalardan muhafaza ola. Her hangi bir hastaya yazıp suyunu içirse Allah’ın lutfuyla şifa bula.

2- Bakara suresini her kim okumaya devam etse, büyü ve sihir tesir etmez.

3- Ali İmran suresini her kim 3 kere okusa kul borcundan kurtulur, Cenab-ı Hak ummadığı yerden rızk verir.

4- Nisa suresini herkim okursa Cenab-ı Hak hanım ve beylerin aralarını ıslah eyleye, geçimlerini güzel ede.

5- Maide suresini herkim kırk defa okur ise Cenab-ı Hak çok mal ihsan eyleye.

6- En’am suresini herkim kırk bir defa okur ise makul olan istek-lerini Cenab-ı Hak vere ve düşman şerrinden muhafaza eyleye.

7- Araf suresini okuyan Cenab-ı Hak’kın izniyle ahiret azabından emin ola.

8- Enfal suresini herkim yedi defa okur ise Cenab-ı Hak zindan-dan kurtarıp bütün şerlerden muhafaza eyler.

9- Tevbe suresini herkim on yedi defa okusa Cenab-ı Hak bütün isteklerini vere ve kötü kimselerden koruya.

10- Yunus suresini herkim yirmi bir kerre okur ise Cenab-ı Hak düşmanına fırsat vermeyip şerrinden koruya.

11- Hud suresi herkim üç kerre okur ise muradına ere ve suda boğulmaktan muhafaza eder.

12- Yusuf suresini herkim kırk adet okur ise Allah’ın izniyle has-retine kavuşa ve herkesin gözüne şirin görüke.

13- Raad suresini herkim okusa çocuklar, cinler şerrinden mu-hafaza olur ve yıldırım düşmesinden korur.

14- İbrahim suresini herkim yedi defa okur ise Cenab-ı Hak düşmanına fırsat vermez ve ana babasının rızasına nail olur.

15- Hicr suresini herkim üç defa okur ise Cenab-ı Hak malına bereket verir.

16- Nahl suresi Herkim yüzkere okusa imansız din düşmanına karşı zafer bulur. İmansız din düşmanlarına mahsus. Sevmediği bir müslümana okunursa kendine akseder imanlı müslümanlara karşı bu-nu çekmek caiz değildir. Cenâb-ı Hak’kın lütfuyla bütün isteklerine kavuşur.

17- İsra suresini her kim yedi kerre okur ise gammaz ve hasitle-rin şerrinden Cenab-ı Hak emin edip onlara fırsat vermeye yazıp suyunu küçük çocuklara içirseler dilleri fesih ola.

18- Kehf suresini her kim Cuma günü bir kerre okur ise diğer cumaya kadar her ziyandan, belalardan Cenab-ı Hak muhafaza edip ahir zaman fitnesinden Deccal şerrinden emin ve muhabbet ve afiyet ihsan ede.

19- Meryem suresini her kim 41 kere okusa Cenab-ı Hak ona rızk ihsan edip yoksulluktan kurtarır.

20- Ta-Ha suresini her kim 21 kere okusa kız evladına Allah’ın lutfuyla bahtı açılıp salih ere nasib olur.

21- Enbiya suresini her kim yetmiş kere okur ise gizli korkular-dan emin olur ve devam ederse Cenab-ı Hak salih çocuk ihsan eder.

22- Hac suresini her kim daima okursa kıyamet korkusundan emin olup yöneticilerin şerrinden de asan olur.

23- Mü’minun suresini her kim daima okursa Cenab-ı Hak kalbi-ne iman verir.

24- Nur suresini her kim yedi kere okur ise cemi cümle murad maksuduna nail olur. Maddi manevi düşmüş, naçar olanlara Cenab-ı Hak yardım eder. Ve Allah’ın izniyle aydınlığa çıkar.

25- Furkan suresini her kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak düşmanının şerrinden emin edip kötü yerlere gitmekten korur.

26- Şuara suresini her kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak muhab-bet edip cümle mahlukat ile hoş geçinir.

27- Neml suresini her kim daima okusa Cenab-ı Hak şerlilerden ve zulümlerden korur.

28- Kasas suresini kim yedi kere okusa Cenab-ı Hak bir büyük kaza ve düşmanından kurtarır.

29- Ankebut suresini her kim yazıp suyunu içerse Allah’ın izniyle unutkanlık gider hafızası kuvvetleşir.

30- Rum suresini her kim bir kere okursa Cenab-ı Hak islam askerlerini korur ve galip eder. Düşmanı ise mağlup eder.

31- Lokman suresini her kim yedi kere okursa Cenab-ı Hak karnında olan ağrı ve vücuttaki diğer azalara şifa verir.

32- Secde suresini yazıp bir şişe içine koyup ağzını sağlamca kapatsa o şişe olan evde asla yangın çıkmaz ve düşman zafer bula-maz.

33- Ahzab suresini her kim kırk bir kere okusa iş ve ticaret ve kazanç yolunda olanlara Cenab-ı Hak cümle işlerini kolay eder. Bere-ket ihsan eder.

34- Sebe Suresini her kim yetmiş kere okusa Cenab-ı Hak bü-yükler katında istediğini verir.

35- Fatır suresini her kim daima okusa cin ve şeytan şerrinden emin olup Cenab-ı Hak geçimini bereketli kılar.

36- Yasin-i Şerif suresini her kim yetmiş kere okusa mutlaka isteği kabul olur. Eğer yazıp suyunu içerse Cenab-ı Hak gönlüne nur verip gam ve keder ve endişeden ve kalp sıkıntısından emin eder.

37- Saffat suresini her kim yedi kere okursa Cenab-ı Hak rızk bereketi ihsan eder.

38- Sad suresini her kim okusa daima Hak Teâlâ şeytan şerrinden korur.

39- Zümer suresini her kim daima okusa Cenab-ı Hak katında aziz ve mükerrem ola.

40- Mü’min suresini her kim yedi kere okusa Hak Teâlâ o kim-senin isteğini kabul eder.

41- Fussilet suresini her kim bir kere okusa hırsız ve haram şer-rinden emin olur.

42- Şûra suresini her kim on üç kere okusa Hak Teâlâ düşman korkusundan emin eyleye.

43- Zuhruf suresini her kim daima okusa şeytan vesvesesi kişinin kalbine girmeye.

44- Dûha suresine her kim devam eylese Cenab-ı Hak o kişiyi fazlasıyla seve.

45- Câsiye suresini her kim kırk kere okusa sefere çıktığında Hak Teâlâ ona kolay eder ve selamet ile vatanına kavuştura.

46- Ahkaf suresini her kim yazıp sandığın içine koyup Hak Teâlâ kumaşları haşaret belasından saklaya ve Allah’ın izniyle o beldedeki hastalıkları def ede.

47- Muhammed suresini (sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem) muharebe esnasında ve her gün kırk bir kere okusa Hak Teâlâ islam askerlerini galip buyura. Düşmanı mağlup eyleye.

48- Fetih suresini her kim kırk bir kere okusa Cenab-ı Hak Teâlâ işlerini kolaylıkla açar.

49- Hucurât suresini her kim yedi kere okusa hastalık için Hak Teâlâ ona sıhhat ihsan eyleye.

50- Kaf suresini her kim Cuma gecesi kalkıp üç kere okusa gözü aydın ve daima Allah’ın izniyle sevinçli ola.

51- Zâriyat suresini her kim kıtlık vaktinde yetmiş kere okusa Hak Teâlâ ucuzluk ihsan eder.

52- Tûr suresini her kim hastaya üç kere okusa Hak Teâlâ sıh-hatini verir ve hanımına güzel muhabbet ihsan eyleye.

53- Necm suresini her kim yirmi bir kere okusa menfaat ve maksadına kavuşa.

54- Kamer suresini her kim okusa korktuğu kimsenin korkusun-dan Hak Teâlâ o kimseyi kurtarır.

55- Rahman suresini her kim okusa cin ve peri şerrinden emin olur.

56- Vakıa suresini her kim okusa Hak Teâlâ ona zenginlik, beylik ve ululuk vere.

57- Hadid suresini her kim yetmiş kere okusa işi gücü açılıp kolay olur.

58- Mücadele suresini her kim bir avuç toprak üzerine üç kere okuyup düşman üzerine saçsa düşman hezimete uğrar.

59- Haşr suresini her kim istek için okusa gönlünden nifak gider. Her isteğini Hak Teâlâ kabul eder.

60- Mümtehıne suresini her kim daima okusa gönlündeki nifak gider.

61- Saff suresini her kim üç kere okuyup üzerine üfürse düşman zafer bulmaya

62- Cuma suresini her kim bey ile hanımın arasını islahı için beş kere okusa barışırlar.

63- Münafikun suresini her kim yüz kere okusa gammazların (ispiyoncu) ve kıskananların dillerinden Hak Teâlâ korur.

64- Teğabün suresini her kim yedi kere okusa yer altında saklanılan şeyi Hak Teâlâ korur.

65- Talâk suresini her kim yedi kere okusa kadın şerrinden ve düşmanın muvaffakiyetinden emin olur ve bunlara karşı başarılı olur.

66- Tahrim suresini her kim bey ve hanım hoş geçinmek için okusa maksadına ulaşır.

67- Mülk suresini her kim yedi kere okusa belalardan emin olur. Ve akşam sabah kabir azabından emin olur ve kabir suali kolay olur.

68- Kalem suresini bir kimse her gün on kere okusa isteği kabul olur ve nazardan korunur ve kurtulur.

69- Hakka suresini her kim okusa düşmanı def olur.

70- Meâric suresini her kim on kere okusa kıyamet korkusundan emin olur.

71- Nuh suresini her kim bir kere okusa düşman red ve def olur.

72- Cin suresini her kim yedi kere okusa cin ve peri şerrinden emin olur ve nazardan fena sözden Hak Teâlâ korur. Ve küçük çocuk-lara okunursa onlarda cin şerrinden ve nazardan emin olur.

73- Müzemmil suresini her kim küçük çocuk üzerine okusa asla korkmaz.

74- Müttesir suresini her kim daima okusa kıyamet korkusundan emin olur.

75- Kıyame suresini her kim daima okusa şeytan şerrinden emin olur.

76- İnsan suresini her kim yedi kere okusa cümle şerlerden emin olur.

77- Mürselât suresini her kim daima okusa iftiradan emin olur.

78- Nebe suresini bir kimse her ikindiden sonra bir kere okusa kabri nurlu olur.

79- Nazi’at suresini her kim daima okusa son nefesinde can vermesi kolay olur.

80- Abese suresini her kim üç kere isteğinin olması için okusa Allah’ın izniyle isteği olur.

81- Tekvir suresini her kim okusa cümle mahlukun gözüne hey-betli görünür.

82- İnfitâr suresini her kim okusa Hak Teâlâ tevbesini bağışlar ve ondan razı olur.

83- Mutaffifîn suresini her kim yedi kere okusa ticareti ve kazan-cı bereketli olur.

84- İnşikak suresini her kim kadın çocuk doğururken yazıp o kadına suyunu içirirlerse zahmet uzak olur.

85- Buruc suresini her kim yedi kere okusa muhabbeti fazla olup cümle âlem ona dost olur.

86- Târık suresini her kim üç kere okusa cin peri ve haramların şerrinden emin olur.

87- A’la suresini her kim yazıp bağ veya bahçeye asarsa hayvanlardan zarar gelmeye.

88- Ğaşiye suresini her kim bir kere okusa bel ve diş ağrısı ondan def ola.

89- Fecr suresini her kim okusa büyüklerin gadabından emin olur.

90- Beled suresini her kim okusa bütün hastalıklara ve göz ağrısına Cenâb-ı Hak şifa eder.

91- Şems suresini her kim yirmi bir kere okusa korkudan emin olur.

92- Leyl suresini her kim yedi kere okusa gece gündüz yürürken korkudan emin olur.

93- Duha suresini her kim ücret bekleyip almayarak kırk bir kere okursa çalınan malları kolay bulunur.

94- İnşirah suresini her kim yeni elbise giydiği vakitte üç kere okusa mübarek olur. Sakalını tararken okusa fakirlik görmeye.

95- Tin suresini her kim yetmiş kere okusa büyüklerin gözüne şirin gözükür.

96- Alak suresini her kim yedi kere okusa büyüklerin huzuruna varacağı vakit sözü kabul olup üstün tutalar.

97- Kadr suresini her kim Ramazan-ı Şerif gecesi bin kere okusa Peygamberimiz (Aleyhis-selâti ves-selam) Efendimiz Hazretlerini rüya-sında görür. Karışık işleri açıla.

98- Beyyine suresini her kim okur ise düşman şerrinden emin olur.

99- Zilzal suresini her kim kırk bir kere okursa düşmanı helak olur.

100- Adiyat suresini her kim okumaya devam ederse nazardan kurtula.

101- Karia suresini her kim insanların arasını görmek için okusa barış olur.

102- Tekasür suresini her kim daima okusa kabir azabından emin olur.

103- Asr suresini her kim yetmiş kere okusa kederli olanın ke-deri gider.

104- Hümeze suresini her kim yirmi bir kere okusa ispiyoncu-ların ve hasitcilerin şerrinden emin olur.

105- Fil suresini her kim akşam namazının farz ile sünnet ara-sında iki yüz elli kere okusa din düşmanı def olur.

106- Kureyş suresini her kim yedi kere okusa korktuğu kimse-den emin olur. Mahsule okursa bereketli olur.

107- Maun suresini her kim kırk bir kere küçük çocuk üzerine okusa Cenab-ı Hak afattan saklaya.

108- Kevser suresini her kim bin kere okusa Cenab-ı Hak ona kevser şarabını nasib eyler.

109- Kafirun suresini her kim günde üç kere okusa Cenab-ı Hak cümle belalardan korur.

110- Nasr suresini her kim üç kere okusa Cenab-ı Hak imanını şeytanın şerrinden korur.

111- Tebbet suresi her kim din düşmanına karşı bin kere okusa düşman helak olur. (Müslümana karşı okunursa caiz olmadığından kendisi helak olur.)

112- İhlas suresini her kim haksız yere hapis olan için bin kere okusa Cenab-ı Hak kurtarır.

113- Felak suresini her kim namazın sonunda üç kere okusa cümle belalardan ve afatlardan emin olur.

114- Nas suresini her kim her namazın sonunda üç kere okusa cümle belalardan ispiyonculardan, hasitcilerden, nazardan ve diğer kötülüklerden ve şeytan vesvesesinden kurtulur.