SALEVÂT-I E’ĞZAM VE HÂSSALARI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Bu salevât-ı şerîfe yedi kere olmak üzere bir su üzerine okunup o su uyumadan önce içilmeye devam edilirse, Allâh-u Te’âlâ’nın izni ile o kişi şu dertlerden kurtulur:

a) Korkutucu rüyalar.

b) Panik atak gibi durumlar.

c) Unutkanlık.

d) Nefes darlığı.

e) Göğüs ağrısı.

f) Yel girmesinden dolayı hâsıl olan hastalıklar.

g) Kulunç ağrıları.

h) Uykusuzluk.

i) Kalp çarpıntısı.

2. Bu salevât-ı şerîfe aşağıda zikredilecek niyetlerden hangisi için yedi kere okunursa Allâh’u Te’âlâ’nın izni ile o murâd hâsıl olur:

a) Kaybolan bir şey bulunur.

b) Kaçan bir şey geri gelir.

c) Çalınan bir mal iâde edilir.

d) Yağma edilen bir mal iâde olunur.

e) Emânet alınan şey selâmetle geri döner.

f) Verilen borç zâyi olmayıp geri ödenir.

Ancak her seferinde sevâbını Rasûlullâh ﷺ’e, Ehl-i Beyti’ne, sahâbesine, dostlarına, ricâl-i ğayba ve nöbet eshâbına (dünyada görevli tasarruf sâhibi velîlere) ve onların reîsine ulaşmasına niyet edilerek bu salevât-ı şerîfe okunur.

Ayrıca okuyan kişi istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda, Rasûlullâh ﷺ’in, Ehl-i Beyti’nin, sahâbesinin, evliyâullâhın ve dostlarının adına fakirlere, miskinlere ve yetimlere biraz tatlı ve yiyecekler ikrâm edeceğine baştan niyet ederse, bu durumda murâdının hâsıl olması daha kuvvetle muhtemeldir ki hâceti hâsıl olduğunda da bunu gerçekleştirmelidir.

3. Bu salevât-ı şerîfe ile ilgili son bir terkip zikredeceğiz ki, bu amel işlendiğinde sıralayacağımız maddelerdeki muratlar hâsıl olur:

a) Kaçan biri geri gelir.

b) Saralı biri bayıldığında ayılır.

c) Büyüden dolayı bağlı olan çözülür.

d) Kendisine sihir etki eden kişi büyüden kurtulur.

e) Hapisteki kişi serbest kalır.

f) Esîr olan kurtulur.

g) Gamı, kederi ve hüznü olanın derdi zâil olur.

h) Borçlu kişi borçlarından kurtulur.

ı) Sevilmeyen ve îtibarsız durumda olan kişi insanlar tarafından sevilir.

i) Toplumdan dışlanan kişi îtibar kazanır.

j) Felçli kişi felçten kurtulur.

k) Hasta kişi derdinden şifâ bulur.

l) Sıtmaya tutulan kişi devâ bulur.

m) Cinlenmiş kişi, başına gelen bu sıkıntıdan kurtulur.

n) Hâmile kadın kolayca doğum yapar.

Yukarıda zikredilen muratların husûlü için şu terkip uygulanır:

Bir ukiyye (119 gram) hâlis zeytinyağı beyaz bir cam kaba, o kap da küçük bir küpün içine konularak evin ya da bulunduğu yerin kıble duvarının önüne konulur.

Bununla berâber günlük buhuru yakılır ve buna câvî (benjamin) bitkisi ve kişniş yaprağı da katılırsa daha güzel olur. Zîrâ beyaz günlük evliyâ ve sâlihlerin amberidir. Bu buhurlar da yakılırsa rûhânilerin maksatların husûlü için devreye girmeleri çabuk olur.

Sonra iki rekât (hâcetin husûlü için hâcet namazı) kılınıp sevâbı Rasûlullâh ﷺ’e, Ehl-i Beyt’ine, sahâbesine ve dostlarına hediye olarak bağışlanır.

Bunların ardından kıbleye yönelmiş olarak, içinde zeytinyağının bulunduğu kabın mevcut olduğu küçük küpün üzerine el konularak, ism-i âzam mesâbesinde olan bu salevât-ı şerîfe bin kere okunur.

Okuma tamamlanınca yine iki rekât Allâh rızası için namaz kılınıp kezâ sevâbı Rasûlullâh ﷺ’e, Ehl-i Beyt’ine, sahâbesine ve dostlarına hediye edilir.

Bu vazîfeler biter bitmez oracıkta zeytinyağından bir miktar yenilir ve yine aynı mahalde tutulan bu zeytinyağından (o günle berâber toplam üç gün olmak üzere) iki gün daha ya da fazla süreyle yenilirse, Allâh-u Te’âlâ’nın izni ile hâcet sâhibinin murâdı hâsıl olur ve bir çok faydaya nâil olur. [Yûsuf en-Nebhânî, Se’âdetü’d-dâreyn fi’s-salâti ‘alâ seyyidi’l kevneyn ﷺ]

“Allâhümme innî es’elüke bi ismike’l-e’ğ(z)ami’l-mektûbi min nûri vechike’l-e’ğle’l-müebbedi’d-dâimi’l-bâki’l-mü(kh)alledi fî kalbi nebiyyike rasûlike mu(h)ammedin, ve es’elüke bismike’l-e’ğ(z)ami’l-vâ(h)idi bi ve(h)deti’l-e(h)ad, el müte’âlî ‘an ve(h)deti’l-kemmi ve’l-‘aded, el mükaddesi ‘an külli e(h)ad, ve bi (h)akkı bismillâhi’r-ra(h)mâni’r-ra(h)îm, {kul hüvallâhü e(h)ad, allâhü’s-samed, lem yelid ve lem yûled, ve lem yekün lehû küfüven e(h)ad}, en tüsalliye ‘alâ seyyidinâ mu(h)ammedin sırri (h)ayâti’l-vücûdi ve’s-sebebi’l-e’ğ(z)ami li külli mevcûdin salâten tü(s)(s)ebitü fî kalbi’l-îmâne ve tü(h)affi(z)uni’l-kur’âne ve tüfehhimünî minhü’l-âyâti ve tefte(h)u lî bihâ nûra’l-cennâti ve nûra’n-ne’îmi ve nûra’n-ne(z)ari ilâ vechike’l-kerîmi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”