▪️RECEB-İ ŞERİF’e Giriş Duası

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ

وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

Ellâhümme bârik lenâ fi racebe ve şe’bâne ve belliğnâ ramâdane

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre:

Receb girdiğinde RASÛLÜLLÂH : “Ey Allah’ım! Receb ve Şa’ban’da bize bereketler ver ve bizi Ramazan’a ulaştır” derdi. (Ahmed ibni Hanbel, el- Müsned, 1/259; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-ummal, no: 18049, 7/79); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:258

▪️

RECEB-İ ŞERİF’e Zikir

→Receb Allah-u Te’ala’nın ayı olduğundan, onda Allah-u Te’ala’nın adı çok anılmalıdır. Zira Allah-u Te’ala’nın ayına en çok yakışan zikir Allah-u Te’ala’nın adıdır. Bu yüzden, tesbih ve tehlille çok meşgul olunmalıdır.

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim (receb ayında) bir kere tesbih yahut bir defa tehlil (kelime-i tevhid zikrin)de bulunursa, Allah-u Te’ala onu Allah’ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlardan yazar.” (İbni Asakir, Tarihu

Medineti Dimeşk, no:5121,43/291-292); RESAİL-İ

AHMEDİYYE (15) sh:264

→”Uyunü’l-mecalis” de zikredildiğine göre; Receb ayı, tehlil (kelime-i tevhid zikrine devam edilme) ayıdır. Şa’ban ayı tesbih ayı, Ramazan ayı ise tahmid

(Allah-u Te’ala’ya hamd) ayıdır. (Safuri, Nüzhetü’l- mecalis, 1/141); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:266

▪️

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Yapılacak İstiğfarlar

Ebu Sa’id (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: “Recebin ilk günü RASÛLÜLLÂH in huzuruna girdiğimde bana:

‘Ey Ebu Sa’id! Bu hayrı ne kadar çok ve bereketi ne

kadar büyük bir gündür’ buyurunca, benim: ‘Ey

Allah’ın Peygamberi! Bu bereket nedir?’ diye

sormam üzerine, şöyle buyurdular: ‘Cibril’in bana

bildirdiğine göre; recebin ilk gecesi olduğunda Allah-

u Te’ala bir meleğe: ‘Dikkat edin! Gerçekten tevbe

ayı başlamıştır. Bu ayda Allah-u Te’ala’dan af

isteyenlere müjdeler olsun!’ diye seslenmesini

emreder’ diye anlattı.” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140) →Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH buyurmuştur: şöyle

“Her kim receb ayında Allah-u Te’ala’ya bir kere (bile) istiğfarda bulunursa, Allah-u Te’ala onu bağışlar.” (İbni Asakir, Tarihu Medineti Dimeşk, no:5121,

43/291-292)

→Vehb ibni Münebbih (Radıyallahu Anh) Allah-u Te’ala’nın (Kur’an’dan önceki) bir kitabında şöyle okuduğunu söylemiştir:

“Her kim receb ayında, sabah akşam yetmiş kere istiğfarda bulunursa şüphesiz ki Allah-u Te’ala onun cesedini ateşe haram kılar (onu yakmayı cehenneme yasaklar).” (Safuri, Nüzhetü’l mecalis, 1/140);

RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:267-269

▪️

▪️

▪️RECEB-İ ŞERİF’te İhlas-i Şerif Okumak

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte:

“Her kim recebde bir kere İhlas okursa, Allah-u

Te’ala onun elli senelik günahını bağışlar”

buyrulmuştur. (M. Rahmi, Enisü’l-celis, sh:195); RESAİL-

İ AHMEDİYYE (15) sh:276 →Hannati (Rahimehullah) şöyle demiştir: “Herkim, recebin her günü bir tane bile İhlas Suresi okusa, on bin deve yükü kağıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlas’ın sevabını o kağıtlara yazarlar.” RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:276

▪️

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Yasin-i Şerif Okumak

Aişe (Radıyallahu Anha) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim recep ayında sabah namazından sonra bir kere Yasin Süresi’ni okursa, Allah-u Te’ala o kişinin elli senelik günahını bağışlar ve kabir azabını ondan defeder.” (Muhammed ibni Hatirüddin, el-Cevahiru’l-hams, sh:55); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:279

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH → şöyle buyurmuştur:

RECEB-İ ŞERİF’te Kur’an Hatmi

“Her kim receb ayında Kur’an’ı bir kere hatmederse, kendisine ve ana babasından her birine, inci ve mercanlarla bezenmiş bir taç giydirilir ve o kişi kıyamet gününün dehşetinden emin olur.” (ibni Asakir, Tarihu Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:305

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Sadaka Vermek

→Abdullah ibni Zübeyr (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim Allah-u Te’ala’nın sağır ayı olan receb ayında bir müminin sıkıntısını açarsa, Allah-u Te’ala ona Firdevs (cennetin)de gözünün gördüğü kadar geniş bir köşk verir. Dikkat edin! Receb ayına değer verin ki Allah-u Te’ala da size bin keramet versin.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye

1/328-329)

→’Ukbe’nin, Selame ibni Kays (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Her kim recebde sadaka verirse, Allah-u Te’ala onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar (beş yüz sene),

onu cehennemden uzaklaştırır.” (Abdülkadir el- Geylani, el-Ğunye 1/325)

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir sadaka verirse, onun sebebiyle boynu cehennemden azad olur.” (İbni

Asakir, Tarihu Medineti Dimeşk, no:5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:283-287

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Sadaka Vermek

→Abdullah ibni Zübeyr (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim Allah-u Te’ala’nın sağır ayı olan receb ayında bir müminin sıkıntısını açarsa, Allah-u Te’ala ona Firdevs (cennetin)de gözünün gördüğü kadar geniş bir köşk verir. Dikkat edin! Receb ayına değer verin ki Allah-u Te’ala da size bin keramet versin.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye

1/328-329)

→’Ukbe’nin, Selame ibni Kays (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Her kim recebde sadaka verirse, Allah-u Te’ala onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar (beş yüz sene),

onu cehennemden uzaklaştırır.” (Abdülkadir el- Geylani, el-Ğunye 1/325)

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir sadaka verirse, onun sebebiyle boynu cehennemden azad olur.” (İbni

Asakir, Tarihu Medineti Dimeşk, no:5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:283-287

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Sadaka Vermek

→Ali ibni Ebi Talib ve Selman-ı Farisi (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle

buyrulmuştur:

“Recebden bir gün oruç tutan, bin sene oruç tutmuş ve bin köle azad etmiş gibi olur. Her kim receb ayında bir sadaka verirse sanki bin

dinar tasaddukta bulunmuş gibidir.

Allah-u Te’ala ona, bedenindeki her tüy mukabili bin basene yazar. Bin derecesini yükseltir. Bin günahını siler, tuttuğu her günün orucuna karşılık, bin hac ve bin umre yazar.

Ona cennette bin yurt, bin köşk ve bin oda bina eder ki her bir odada bin zifafhane (yatak odası) ve bin huri bulunur. Her bir huri ise güneşten bin kat güzeldir.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye 1/326-327)

→Yüce sahabi’ Ebu’d-Derda (Radıyallahu Anh) şöyle

buyurmuştur:

“Eğer kişi, receb ayından (oruç) tuttuğu her gün, azığına (bütçesine) göre bir sadaka verirse, heyhat, heyhat! Ne yapsınlar! Bütün yaratıklar Allah-u Te’ala’nın o kula vereceği sevabın ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler, Allah-u Te’ala’nın o kuluna bahşedeceği mükafattan yüzde birin(i hesab

etmey)e ulaşamazlar.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye 1/325) RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:284-287

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Gusül Almak

→Hadis-i şerifte şöyle rivayet olunmuştur: “Her kim recebin başında, ortasında ve sonunda yıkanırsa, anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/139); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:297

Hiç şüphesiz ki, haram aya değer vermek, onu gusülle karşılamak, ortasında ve sonunda da maddi ve manevi kirlerden arınmaya önem vermek, Allah-u Te’ala’nın değer verdiği şeylere tazim kabilindendir. Böyle yapanların, Allah-u Te’ala’nın:

“Her kim Allah-u Te’ala’nın hürmetli (yasaklı ve değerli) kıldığı şeyleri büyük tutarsa, bu onun için Rabbi katında tam bir hayırdır” (Hac Suresi:30’dan) kavl-i şerifinde vaad edilen sonsuz hayırlara nail olacakları şüphesizdir. RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:297

RECEB-İ ŞERİF’te Lisanı Muhafaza

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında (yalan, gıybet, dedikodu ve iftira gibi haramlardan) dilini korursa Allah ona, Münker ve Nekir’in sorguları anında huccetini telkin eder (cevabını öğretir).” (ibni Asakir, Tarihu

Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:298

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Sıla-i Rahim →Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında (yakın ve uzak akrabasını arayıp sorarak) sıla-i rahimde bulunursa, Allah-u Te’ala onu dünyada ahirette (bütün ve muratlarına) ulaştırır hayatının günleri ve boyunca, düşmanlarına karşı ona yardım eder.” (İbni Asakir, Tarihu Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-

292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:299

RECEB-İ ŞERİF’te Hasta Ziyareti

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir hasta ziyaret ederse, Allah-u Te’ala kıymetli meleklerine, onu ziyaret etmelerini ve kendisine selam vermelerini emreder.” (İbni Asakir, Tarihu Medineli Dimeşk, no:

5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:300

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Cenaze Namazı

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir cenaze üzerine namaz kılarsa, diri diri gömülen bir kız çocuğunu hayata kavuşturmuş gibi (sevaba nail) olur.” (İbni Asakir,

Tarihu Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:301

RECEB-İ ŞERİF’te Yedirip İçirmek

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir mümine bir yemek yedirirse, kıyamet günü Allah onu, İbrahim ve Muhammed (Aleyhimesselam) sofrasına in

oturtur. Bir yudum su içirene de, damgalı halis cennet şarabından içirir.” (ibni Asakir, Tarihu Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:302

▪️

RECEB-İ ŞERİF’te Fakir Giydirmek

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir mümin giydirirse, Allah- u Te’ala ona cennet hullelerinden bin hulle giydirir.” (İbni Asakir, Tarihu Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:303

RECEB-İ ŞERİF’te Yetime İkram

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayında bir yetime ikramda bulunur ve elini başına sürerse, elinin deydiği her kıl sayısınca Allah-u Te’ala kendisi için (bir günah) bağışlar.” (İbni Asakir, Tarihu Medineli Dimeşk, no: 5121, 43/291-292); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:304

▪️

RECEB-İ ŞERİF

→Sa’id ibni Cübeyr’in babasından (Radıyallahu Anhüma) rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki receb, Allah-u Te’ala’nın, kendisinde sevapları katladığı, tevbe edenlerden günahları sildiği, duaların kendisinde kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açıldığı büyük bir aydır.” Heysemi, Mecma’u’z-Zevaid, 3/191, 194);

→ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Haram aydan bir gün oruç tutana, Allah-u Te’ala her

gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar.” →RASÛLÜLLÂH den gelen diğer bir rivayette

“Haram aydan bir günün orucu, diğerlerinin otuzundan efdaldir” buyrulmuştur. (İmam-ı Gazali, İhyaü ulumi’d-din, Kitabu esrari’s-savm, Fasıl:3, 1/281); Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH → şöyle buyurmuştur:

“Her kim herhangi bir haram aydan perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yediyüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.” Abdülkadir el- Geylani, el-Ğunye, 1/325, RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:27-29

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Günleri

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Aylardan Allah-u Te’ala’nın seçtiği, receb ayıdır. O, Allah-u Te’ala’nın ayıdır. Receb ayına tazim eden kişi, gerçekten Allah-u Te’ala’nın emrini büyük tutmuş olur. Allah-u Te’ala’nın emrine değer vereni de O, na’im cennetlerine girdirir ve kendisi hakkında en büyük rızasını kesinleştirir.” ed-Dürrü’l-mensur,

4/186

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre bir kere RASÛLÜLLÂH e recebin Allah-u Te’ala’nın ayı olmasının manası sorulduğunda o şöyle cevap buyurdu:

“Çünkü o ay, özellikle Allah-u Te’ala’nın mağfiretinin tecellisine mahsustur. Kendisinde kanlar korunur. Allah-u Te’ala peygamberlerinin tevbesini o ayda kabul buyurmuştur. Yine o ayda dostlarını düşmanlarından kurtarmıştır. O ayı oruçlu geçiren Allah-u Te’ala’dan üç şeyi hakeder. Bunlar da; geçmiş bütün günahlarının bağışlanması, kalan ömründe günahlardan korunması ve Allah-u Te’ala’nın huzuruna çıkılacak en büyük arz gününde,

susuz kalmaktan emin olmasıdır.” (Abdulkadir el- Geylani, el-Ğunye, 1/330-331; RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:58- 60

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Günleri

→İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH → şöyle buyurmuştur:

“Receb, Allah-u Te’ala’nın ayıdır. Şa’ban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Zebidi, el-

İthaf, 4/256

Sevban (Radıyallahu Anh) dan rivayet

edildiğine bir kere RASÛLÜLLÂH birtakım kabirlerin yanından geçerken ağlamaya başlayıp: “Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar, şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-u Te’ala’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, receb ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben:

“Ya RASÛLÜLLÂH! Bir günün orucu ve bir gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?” diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki:

“Evet! Canım, (kudret) elinde olan Zat’a yemin ederim ki, recebden bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allah-u Te’ala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini (ibadetle) ihya sevabı yazar.” (Abdurrahman es-

Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/139; RESAİL-İ AHMEDİYYE (15)

sh:61-62

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Günleri

→Nisaburi (Rahimehullah) şöyle demiştir:

“Allah-u Te’ala tarafından, receb ayında şöyle

buyrulmaktadır:

‘Recebde seni

şefaatçisiz

mağfiret

ederim

(bağışlarım),

Şa’banda seni bağışlar, Rasulümü de senden razı

ederim.

Ramazanda ise seni bağışlar, diğer müminlere de şefaatçi kılarım. Ben bu üç ayı, üç odalı bir hamam gibi yaptım. Kul birinci odaya girip bir saat oturur, sonra alışıp ikinci

odaya girer, sonra üçüncü odaya girip kendisini

temizler.

O halde receb istiğfar, şa’ban namaz, ramazan ise

Kur’an ayıdır.”” →Buyrulmuştur ki: “Receb abdest gibi, şa’ban elbise

giymek gibi, ramazan da namaz gibidir. Recebde nida (yalvarış-yakarış) suyuyla abdest almayan, şa’banda vefa libasını giymeyen, ramazanda nasıl namaz kılabilir?!”

→Yine şöyle denilmiştir: “Receb ağaçlar gibi, şa’ban çiçekler gibi, ramazan ise meyveler gibidir. Çiçeği olmayan ağacın meyvesi olmayacağı gibi. Recebe hürmeti olmayanın, şa’bana da saygısı olmaz. Şa’bana tazim etmeyenin ise ramazana saygısı hiç olmaz.”

(Şihabuddin Ahmed el-Feleni, Tuhfetü’l-ihvan, sh:10); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:69-70

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in İlk Günü

→Ebu Sa’id (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: “Recebin ilk günü RASÛLÜLLÂH in huzuruna girdiğimde bana:

‘Ey Ebu Sa’id! Bu hayrı ne kadar çok ve bereketi ne

kadar büyük bir gündür!’ buyurunca benim:

‘Ey Allah’ın Rasulü! Bu bereket nedir?’ diye

sormam üzerine, şöyle buyurdular: ‘Cibril’in bana bildirdiğine göre; receb ayının ilk

gecesi olduğunda Allah-u Te’ala bir meleğe:

‘Dikkat edin! Gerçekten şehru’t-tevbe (tevbe ayı)

başlamıştır.

Bu (mübarek) ayda Allah-u Te’ala’dan af isteyenlere müjdeler olsun!’ diye seslenmesini

emreder.”” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140); RESAİL-İ

AHMEDİYYE (15) sh:70-71

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in On Beşinci Günü

→Rivayete göre Adem (Aleyhisselam): “Ya Rabbi!

Vakitlerin ve günlerin Sana en sevgilisini bana bildirir misin?” diye yalvardığında, Allah-u Te’ala ona şöyle buyurdu:

“Günlerin Bana en sevgilisi, receb ayının yarı günüdür.

Her kim recebin ortasında oruç, namaz ve sadakayla Bana takarrub ve ibadette bulunursa, Benden ne isterse mutlaka ona veririm, Benden af isterse mutlaka onu mağfiret ederim (bağışlarım).

Ey Adem! Recebin yarı günü her kim namusunu koruyarak ve malından tasaddukta bulunarak, oruçlu ve zikir üzere bulunursa,

onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.” (Allame Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:72-73

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Yirmi Yedinci Günü

Selman-1 Farisi (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Receb ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi, zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur.

O gün, recebin bitmesine üç gün kaladır. Muhammed de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.” (Abdulkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/330-

331); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:73-74

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Geceleri

→Hüseyin (Radıyallahu Anh) dan rivayet

edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim recebden bir geceyi (bile) ihya eder, gününü de oruçla geçirirse, Allah-u Te’ala ona cennet meyvelerinden yedirir Cennetin yeşil ipeklerinden giydirir ve ona (cennetin) damgalı halis şarabından içirir.

Ancak üç şey yapan müstesna! Bir şahsı öldüren yahut gece veya gündüzleyin: ‘Allah-u Te’ala aşkına imdat’ diye Allah-u Te’ala adıyla yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyen ya da (din) kardeşi kendisine bir sıkıntısını şikayet ettiği halde

(gücü varken) ondan (o derdi) açmayan!” (Ebu Muhammed el-Hallal, Fedailü şehri receb, no:6, sh:54; Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs, no:5938, 3/620); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:75-76

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Geceleri

→Cabir (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim recebden bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-u Te’ala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir.

Ve o kişi sırat köprüsünü tehlil (kelime-i tevhid zikri) yaparak ve tekbir getirerek geçer.” (Deylemi, Kitabu Firdevsi’l-ahbar, no:5690, 4/64)

→Haberde varid olduğuna göre: “Allah-u Te’ala recebin her gecesinde:

‘Receb Benim ayımdır, kul Benim kulumdur.

Rahmet de Benim rahmetimdir, fazl(-u kerem) Benim (kudret) elimdedir.

Bu ayda Benden af isteyeni mağfiret ederim,

bunda Benden bir şey isteyene de veririm’ buyurur.” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140-141); RESAİL- İ AHMEDİYYE (15) sh:76-78

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in Geceleri

→Cabir (Radıyallahu Anhüma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim recebden bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-u Te’ala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir.

Ve o kişi sırat köprüsünü tehlil (kelime-i tevhid zikri) yaparak ve tekbir getirerek geçer.” (Deylemi, Kitabu Firdevsi’l-ahbar, no:5690, 4/64)

→Haberde varid olduğuna göre: “Allah-u Te’ala recebin her gecesinde:

‘Receb Benim ayımdır, kul Benim kulumdur.

Rahmet de Benim rahmetimdir, fazl(-u kerem) Benim (kudret) elimdedir.

Bu ayda Benden af isteyeni mağfiret ederim,

bunda Benden bir şey isteyene de veririm’ buyurur.” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140-141); RESAİL- İ AHMEDİYYE (15) sh:76-78

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in İlk Gecesi

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Recebin ilk gecesi olunca Allah-u Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak, günahkarları bağışlar. Tevbe edenlere ikram eder, zikr edenleri (kendisine manen) yaklaştırır, ibadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar.

O geceyi ibadetle ihya eden (geçiren), sabaha bağışlanmış olarak çıkar.” (Allame Safuri, Nüzhetü’l-

mecalis, 1/139)

→Nebi den şöyle rivayet edilmiştir.

“Kalplerin öldüğü günde, recebin ilk gecesini ihya

edenin kalbi ölmez. Allah-u Te’ala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmiş bin kişiye şefaatçi kılınır.” (Mevla Tacü’l-arifin, Lübbü’l-elbab, E’raciyye, el- Hobevi, Dürretü’n-nasihin, sh:45); RESAİL-İ AHMEDİYYE

(15) sh:79-80

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in İlk Gecesi

→Tabi’inin ulularından Halid ibni Ma’dan

(Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:

“Senede beş gece vardır ki, sevaplarını umarak ve müjdelerine inanarak onlar(da ibadet ve taat)a devam eden kişiyi Allah-u Te’ala cennete girdirir. Recebin ilk gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü siyam (oruç)la geçirir.

Şa’banın yarı gecesi (olan Beraat gecesi) ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç)la geçirir. Ramazan Bayramı gecesi ki, onu (ibadette) kıyamla geçirir, gününü ise oruçsuz geçirir. Kurban Bayramı gecesi ki, onu (ibadette) kıyam,

gününü ise oruçsuz geçirir. Aşura gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü

siyam (oruç)la geçirir.”

(Ebu Muhammed el-Hallal, Fedailü şehri receb, no:17, sh:75; Abdulkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/327; ibni Receb el-Hanbeli, Letaifü’l-me’arif, sh:263); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:80-81

▪️

Mİ’RAC GECESİ VE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Selman- Farisi (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH buyurmuştur: şöyle

“Receb(-i Şerif) ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadetinde) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün, recebin bitmesine üç (gün ve gece) kaladır. Muhammed de o gün (peygamber olarak)

gönderilmiştir:’ (Beyhaki, Fedailü’l-evkat, no:11, sh:95- 96; Deylemi, Müsnedü’l-Firdevs, no:4381, 3/ 142); Lalegül Dergisi Receb-i Şerif Ayı İlgili Bölüm

→Enes (RadıyallahuAnh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de RASÛLÜLLÂH şöyle

buyurmuştur:

“Recebde bir gece vardır ki onda amel edene yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır:’ (Beyhaki, Fedailü’l-evkat, no:12, sh:97); Lalegül Dergisi Receb-i Şerif Ayı İlgili Bölüm

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in 10. Günü Hayırlı Kaza ve Kader İçin Okunacak Dua

→Tabi’inin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde sika (güvenilir) kabul edilen Kays ibni Abbad (Radiyallahu Anh): “Allah-u Te’ala’nın dilediğini silip, dilediğini sabit bırakacağı(nı açıkladığı Ra’d Süresi’nin 39. ayet-i kerimesinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği) gün Receb-i Şerif ‘in onuncu günüdür.” demiştir. (Süyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 41661)

→Cahiliyyet ehli Receb-i Şerif’in onuncu gününü takip ederler ve zalimlerinin hakkında o saatte dua ederlerdi ve kabul görürlerdi. Onların bu hususta çok meşhur haberleri vardı ki İbni Ebi’d-dünya “Kitabu Müccibi’d-da’ve” gibi eserlerinde açıklamıştır. Bu durum Ömer ibni’l-Hattab (Radıyallahu Anh)a aktarıldığında Ömer (Radıyallahu Anh): “Allah-u Te’ala onları birbirinden engellemek için bazı vakitlerde birbirleri hakkında dualarını kabul ederdi, ama haklarını tam olarak birbirinden almalarını kıyamete bıraktı, kıyamet ise daha dehşetli ve daha acıdır.” buyurdu. (ibnü Receb, Letaifü’l-me’arif, sh:126)

→Dolayısıyla bugünde hayırlı kaza ve kaderler için çok dua etmek, hacet namazı kılmak, duanın kabulü için de işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki anları kollamak ve o kabul saatlerinde Allah-u Te’ala’ya ihlasla yalvarmak lazımdır. Lalegül Dergisi Receb-i Şerif Ayı İlgili Bölüm

▪️

RECEB-İ ŞERİF’in İlk Gece Namazı

→İmam el-‘Imad (Rahimehullah) in nakli vechile; RASÛLÜLLÂHin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Cibril (Aleyhisselam) in bana bildirdiğine göre; Receb’in ilk gecesi olduğunda her kim iftar anında

(yemekten ve akşam namazından sonra) İlk rekatta Fatiha Süresi’ni, Ayete’l-Kürsi’yi, ‘İnna enzalna’ Süresi’ni, İhlas Süresi’ni ve Felak-Nas surelerini birer kere okur

(ve ikinci rekatı da aynı şekilde kılar)sa, Allah-u

Te’ala o kişi için

her rekata karşılık yetmiş senelik ibadet (sevabı) yazar ve büyük bir sevap (ihsan etmek) ile birlikte

geçmiş günahlarını da bağışlar.” (Salih ibnü ‘Abdillah

eş-Şafi’i el-ma’ruf bi’l-‘Imad, Bustanü’l-fukara ve nüzhetü’l- kurrA, 1/211); Lalegül Dergisi Receb-i Şerif Ayı İlgili Bölüm

▪️

(Üzerinde Kul Hakkı Olanların Hak Sahiplerini Allah-u Te’ala’nın Mahşerde Razı Etmesi İçin Kılınacak) İrzaü’l-Husum (Hasımları Razı Etme) Namazının Kılınış Şekli

→Bu babda kılınacak namazın tarifi hakkında Abdülkadir Geylani ve Seyyid Ali Zade (Rahimehumellah) gibi ulema şöyle demişlerdir: Rivayet edildiğine göre: “Her kim kıyamet gününde hasım

(düşman)larını razı etmek niyetiyle (Receb ayının ilk gecesi)

bir selamla dört rekat namaz kılar ve

Birinci rekatta Fatiha’dan sonra on bir kere ‘Kulhüvellahü

Ehad’ (İhlas Suresi) okur.

İkinci rekatta Fatiha’dan sonra on bir ‘Kulhüvellahü Ehad’, üç kere de ‘Kul ya eyyühe’l-kafirun’ (suresi) okur. Üçüncü rekatta Fatiha’ dan sonra on bir kere

‘Kulhüvellahü Ehad’ Süresi’ni, peşine üç kere Elhakümü’t-

tekasür Süresi’ni okur.

Dördüncü rekatta ise Fatiha’dan sonra yirmi beş kere ‘Kulhüvellahü Ehad’ okur, peşine üç kere de Ayete’l-Kürsi okur.

Bu namazdan sonra sevabını hasımlarına (kendisinden

alacaklı olanlara) bağışlamak üzere: ‘Ey Allah! Bu namazın sevabını hasımların divanına (amel defterine) ulaştır(arak onları benden razı kıl).’ derse Allah-u Te’ala kıyamet günü kendi irade ve meşietine bağlı olarak (yani dilerse) kendisinden alacaklı olanların işlerine karşı (ondan talep edecekleri haklar hususunda) o kişiye kafi gelir. Allah-u Te’ ala bu sebeple o kişiyi kabrin şiddetlerinden kurtarır davalı (olduğu ve alacaklı)larını kıyamet günü (kendilerine vereceği sevaplarla o kuluna hakkını helal (ettirerek) ondan razı kılar.” ‘Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye li talibi tariki’l-Hakk

‘Azze ve Celle, 2/249); Lalegül Dergisi Receb-i Şerif Ayı İlgili Bölüm

▪️