https://cubbeliden.blogspot.com/2018/02/psikolojik-rahatsizliklar-nazar-sitma-nuska.html?m=1

Ruh ve sinir hastalarının kısa zamanda şifaya kavuşması için;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 Bardak suya (73) ” Yâ Celil celle celalühü”, 1 Âyetel Kürsi,1 Âmenerrasulü okunup içirilir ise inşallah bütün hastalık ve dertlerinden kurtulur Allah’ın izin ve yardımıyla.

Âyetel Kürsi;

Bismillahirrahmânirrahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Âmenerrasulü:

“Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.”

Kaynak;Duaların esrarı-Esmaül Hüsna (Ayhan Yalçın)

—-

Ayrıca; Psikolojik sorun ve sıkıntıların izalesi için. En az 7 gün veya 21 gün okuyalım.