Rüyada Bir İşin Hayırlı Olup Olmadığı Anlamak

➤ Her kim bir işi hususunda Allah-u Te’ala’ya danışmak ve rüyasında buna dair bir işaret görmek isterse, uyumadan önce dokuz (9) kere:

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير

Mülk Süresi: 14 ayet-i kerimesini okuyup öylece yatsın. Böyle yaparsa Allah-u Te’ala’nın izniyle rüyasında kendisine neyin hayırlı olduğu konusunda bir işaret gösterilir

Seyyid Süleyman el-Hüseynî, Kenzü’l-esrår fi’l-havâssi ve’l-ezkâr, sh:1/97-3/198; Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu’l- hâcât, sh:33; Arifan Dergisi Nisan 2012 sh:70

—-

Tebâreke Süresi’ni Ölüler Üzerine Okumak →Bu sûre-i şerife ölüler üzerine okuduğunda ALLAH- U TEALÂ onların azabını hafifletir. Ahmed et-Temîmî, Havâssu’l-Kur’âni’l- ‘Azîm, Süleymâniye Kütüphanesi, Servili, rakam:227 verk:72b; Resâil-i Ahmediyye (76) sh:141

MÜLK SURESİNİN FAZİLETLERİ

Mülk suresini her gece yatsı namazından sonra okuyan kişi, ruhunu imanlı teslim etmesi nasip olur.
41 defa okuyanın işi rast gider, beladan kazadan korur.
Mülk suresini her gün okuyan kişi kabir azabı görmez.
Vefat edenlerin arkasından okunduğunda ise kabir azabı diner.
Mülk suresini okuyan kişiye kıyamet günü şefaat eder.

—-

Mülk (Tebâreke) Sûresi’ni Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️Her Müslüman Ümmetimin kalbinde (ezberinde), Mülk (Tebâreke) Sûresi’nin yer almasını isterdim.

(Hadis-i Şerif / Hakim, Beyhakî)

▪️Bu Sûre Kendisini Sürekli Okuyan İçin Kabirde Azâb melekleriyle mücâdele Eder.

▪️Ahirette Bağışlanana Dek Şefaatçi Olur.

▪️Her Gece Okumaya Devam Eden, Kabir Azâbından ve Vefâtı Sırasında Şeytanın Şerrinden Korunur.

▪️Ölülere Okunduğunda Azâbları Hafifler.

▪️Sabah namazından Sonra Bir Kere Okumaya Devam Eden Birçok nîmete Erişir.

(Hadîs-i Şerîf / Tirmizî, Taberânî, Süleyman el-Huseynî, et-Temîmî)

—-

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/11/herkim-secde-suresi-ile-tebareke-suresini-okursa/

MÜLK (TEBÂRAKE) SURESİ HAKKINDA BAZI HAVÂS

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

▪️Cinlerden Korunmak İçin Tebârake Yazmak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fakih Fazl ibni Muhammed (Rahimehullâh) bir kitabının üzerine kendi hattıyla şöyle yazmıştır: “Tebârake Suresi yazılıp bir eve konulursa, oraya cinler giremezler.” [Muhammed ibnü ‘Alî Hırid et-Terîmî, el-Vesâilü’ş-şâfi’a fi’l-ezkâri’n-nâfi’a, sh:478]

▪️Göz Ağrısının Şifası İçin Tebârake Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Göz ağrısı çeken kimse bu Sure’yi her gün 3 kere olmak üzere toplam 3 gün boyunca hastalığının geçmesi niyetiyle okursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle gözündeki ağrılar geçer. [el-Yâfi’î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:104]

▪️Sıkıntıların İzalesi İçin Tebarake Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gece sabaha karşı (seherde) güzelce bir abdest alarak Allâh-u Te’âlâ’nın rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra Tebârake Suresi’ni 21 defa okuyup içinde bulunduğu sıkıntı, darlık ve müşkilatı Allâh-u Te’âlâ’ya arz eden kişinin, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle bütün dertleri zail olur. [Seyyid Süleyemân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/70]

▪️İstenilen Şeylere Kavuşmak Niyetiyle Tebârake Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Çok mühim bir işinin hallolmasını isteyen kişi, iftar ve sahurda hayvani gıdalardan sakınarak 3 gün oruç tutar, 4. gün olunca hayvani gıdalardan uzak durmaya devam ederek orucu bırakır. Bu şekilde peş peşe 7 gün boyunca yatsı namazının ardından Tebârake Suresi’ni 7 kere ve ardından aşağıda zikredilecek duayı da her surenin peşinde 1 kere okur.

7. günün sonunda Rasûlullâh ﷺ’e 100 defa salevat-ı şerife okuyup isteklerinin gerçekleşmesi için Allâh-u Te’âlâ’ya yalvarır, işte bunu yapan kişi Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle muradına nail olur.

Tebârake Suresi’nden sonra okunacak dua şudur: “Allâhümme innî es’elüke yâ Dâimü yâ Hayyü yâ Ferdü yâ Vitru yâ Kadîmü yâ Ehadü yâ Samedü! Bi hakki hâzihi’l-esmâi’ş-şerîfeti ve bi hakki hâzihi’s-sûrati’l-celîleti en tekdiye hâcetî ve eğni fekrî vec’alnî mine’ş-şâkirîn”

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا دَائِمُ يَا حَيُّ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا قَدِيمُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ! بِحَقِّ هَاذِهِ الْأَسمَاءِ الشَّرِيفَةِ وَ بِحَقِّ هَاذِهِ السُّورَةِ الْجَلِيلَةِ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ أَغْنِ فَقْرِي وَ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Ey Allâh! Ey (hiç yok olmayacak olan) Dâim! Ey (her zaman diri olan) Hayy! Ey (hiçbir şeriki olmayan) Ferd! Ey (hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan) Vitr! Ey (varlığının başlangıcı olmayan) Kadîm! Ey (hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortaklığı olmayan) Ehad! Ey (her şey Kendisine muhtac olan, Kendisi ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayan) Samed!

Bu ism-i şeriflerin hürmetine ve bu kıymetli (Tebârake) sure(si) hürmetine elbette ben Senden; isteğimi gerçekleştirmeni istiyorum. Sen benim fakirlik halimi (izale edip) zenginliğe çevir ve beni, (Sana hakkıyla) şükredenlerden eyle.”

Bu sureyi bu şekilde okumanın kaza’yı hacat (dileklerin yerine gelmesi), menfaatlerin celbi (faydalı şeylerin ele geçmesi) ve rızık genişliği hususunda tesiri pek büyüktür. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/70-71]

▪️Birçok Nimetlere Nail Olmak İçin Tebârake Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Bu sure-i şerifeyi her gün sabah namazından sonra 1 kere okumaya devam eden kişi Allâh-u Te’âlâ’nın birçok nimet ve ihsanına nail olur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/69]

2. a) Bu sure-i celiledeki:

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَۜ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۟ ﴿١٤﴾

“(Her şeyi) yaratmış olan Zat (gizliyi de, açık gibi) bilmez mi?

(Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latîf de, (bütün varlıkların görünen-görünmeyen tüm hallerinden haberdâr olan) Habîr de ancak O’dur!” (el-Mülk Suresi:4) ayet-i kerimesinde birçok sırlar vardır.

Şöyle ki yapmayı düşündüğü bir işin kendisi için hayırlı olup olmaması hakkında istihare yapmak isteyen kişi bu ayet-i kerimeyi 7 veya 9 ya da 1 kere okuduktan sonra: “Yâ Latîf! Yâ (Kh)abîr!”

يَا لَطِيفُ! يَا خَبِيرُ!

“Ey (varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latîf! Ey (bütün varlıkların görünen-görünmeyen tüm hallerinden haberdar olan) Habîr!” şeklinde zikrederek uyursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle yapmak istediği iş hakkında kendisine hayırlı rüyalar gösterilir.

b) Ayrıca bu ayet-i kerimeyi 2012 kere okuyan kişi hasta ise iyileşir, musibete uğramışsa feraha kavuşur, fakirse zengin olur, makam sahibi değilse çok yüksek mevkilere ulaşır. [Muhammed Hakkî en-Nazillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:168; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:178]

▪️Kabir Azabından Korunmak İçin Tebârake Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Bu sure-i celileyi kıraata devam eden, her gün 1 defa olsun tilavet eden kişi ahirette Allâh-u Te’âlâ’nın birçok nimetlerine kavuşur, kabir azabından ve vefatı sırasında şeytanın şerrinden mahfuz (korunmuş) olur. [Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/70]

2. Bu sure-i şerife ölüler üzerine okunduğunda Allâh-u Te’âlâ onların azabını hafifletir. [Ahmed et-Temîmî, Havâssu’l-Kur’âni’l-‘Azîm, Süleymâniye Kütüphânesi, Servili, rakam:227, verak:72b]

Her Müslüman Ümmetimin kalbinde (ezberinde), Mülk (Tebâreke) Sûresi’nin yer almasını isterdim.

(Hadis-i Şerif / Hakim. Beyhaki)

Bu Sûre Kendisini Sürekli Okuyan İçin Kabirde Azâb melekleriyle mücâdele Eder. Ahirette Bağışlanana Dek Şefaatçi Olur.

Her Gece Okumaya Devam Eden,

Kabir Azâbından ve Vefâtı Sırasında Şeytanın Şerrinden Korunur.

Ölülere Okunduğunda Azâbları Hafifler.

Sabah namazından Sonra Bir Kere Okumaya Devam Eden Birçok nîmete Erişir.

(Hadis-i Şerif / Tirmizi, Taberani. Süleyman el-Huseyni, et-Temimi)

—-