‼️ALLAH’IN ESMASIYLA ZİKİR YAPILIR MI?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Levâkıhu’l-Envâr’da şöyle denmiştir; «Keşf için yâhûd insanların kalblerinde mevki kazanmak

maksadı ile ALLAH’ın isimlerini zikre devam etmek, helake götüren ilimlerdendir.

Bu suretle sadâkat arz etmek, yalancı bir zandır. Zîrâ bazen bir şey sâhibine hâssaten verilir. O da, onu Hakk’a tekarrub (ALLAH’a yaklaşmak) sanır.

Halbuki bu, müshil ilâcı gibidir. Müshil kullanıldığı müddetçe, ishâl verir. Terk edilince, ishâl kesilir; faydasız kalır.» (Tibyan Tefsiri)

——————

Evliyanın tavsiyesi olmadan, kişinin kendi kafasına göre, belli sayılarda yapacağı Esma-i Husna zikirleri, cinlerin musallatına sebep olabilir, dikkatli olmak lazım. Kemal Savaş Hoca

https://mektebun.wordpress.com/20634-2/

– Belli isimlerin belli sayıda, -genellikle ebced değerlerinin gösterdiği sayıda- okumak eskiden beri alimler, evliyalar tarafından kabul gören bir metottur. Fakat kesin sonucu garanti etmek haddi aşmaktır.

– Şu da bilinmelidir ki, arzumuza uygun bir ismi şefaatçi gibi zikretmek önemlidir. Günahların affedilmesi için “Afuv, Ğafur” gibi isimleri; Hastalığın gitmesi için “Şafi, Muafi” gibi isimleri, dosdoğru yolu bulmak için “Fettah, Hadi” gibi isimleri zikretmek uygun olur.

– Esma-i hüsna’dan herhangi bir ismi veya oradaki bütün isimleri tekrar etmenin belli bir sayısı yoktur.

Bununla beraber -yukarıda ifade edildiği üzere-, bu işin erbabı olanlar, genellikle her ismin ebced değerine göre (şayet matematik değeri çok fazla ise, onun alt katlarından biriyle) tekrar edilmesinin daha uygun olduğunu söylemişlerdir.

Bediüzzaman Hazretleri de tekrarların ebced değerine uygunluğuna dikkat etmekle beraber, bir çok zikirde de “Sünnette yeri alan Tesbihatın adedi olan 33 sayıya uygunluğu” esas almıştır.

Bu sebeple, belli bir ismin ebced değerine zikretme sayısı fazla ise, 33 sayısını esas almakta bir sakınca yoktur, belki daha da güzeldir.

Alnt/Sorularlaislamiyet

Her kim YA ŞEKÜR İsm-i Şerifini 41 kere suya okuyup içerse

Bedeni afiyet bulur,Tenbelliği gider. Vücudundaki ağırlık kalkar ve Kalbi ferahlar. Gözleri zayıf gören biri o suyla Gözlerini ovalarsa Gözlerindeki zayıflık gider.

Yiyecek ve içeceğe serpilirse O yiyecek ve içecek bereketli olur.

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

Lalegül Degisi

Allah’ın 99 ismi şerifinden her biri birer hazinedir. Sürekli zikri kalbe huzur, hayata nizam verir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zenginlik istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Muğnî”

*

Af istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Gaffâr”

*

Selamet istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Selâm”

*

Afiyet istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Şâfiî”

*

İlim istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Alîm”

*

Şeref istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Muizz”

*

Sevgi ve muhabbet istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Vedûd”

*

Rızık istediğinde de ki;

“Lâ ilâhe illallâhür’Rezzâk”

*

Darlıktan kurtulmak istediğinde;

“Lâ ilâhe illallâhü’l Fettâh”

***

Yâ Vedûd! Sevgimi artır!

Ya Alîm! İlmimi artır!

Yâ Rezzâk! Rızkımı artır!

Yâ Nûr! Nurumu artır!

Yâ Kâdir! Gücümü artır!

Yâ Rab! Yâ Allah!

Yûsuf Nebhânî hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kalbin temizlenmesi için

El-Âhiru ismi şerîfini söyliyenin gönlü temizlenir. Safâya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü teâlâdan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar.

Manevi sırların açılması için

El-Alîm ismi şerîfini söylemeye devâm edene mânevî sırlar açılır, hikmet ve mârifete kavuşur.

Hastanın şifa bulması için

Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

Elem ve kederden kurtulmak için

El-Azîm ismi şerîfini söyleyen, elem ve kederden kurtulur.

Muhtaç olmamak için

Bir kimse kırk gün günde kırk kerre el-Azîz ismi şerîfini söylerse Allahü teâlâ

ona yardım eder ve onu üstün kılar. Mahlûkattan hiç birine muhtaç olmaz.

İlim ve hikmet için

Kim uyumadan önce elini göğsüne koyar ve yüz kerre el-Bâisü ismi şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbini nurlandırır, ilim ve hikmet ile doldurur.

Zarardan kurtulmak için

El-Bâkî ismi şerîfini bin kerre söyleyen kimse, zarar ve kederden korunmuş olur.

Belalardan selamet için

Yedi gün arka arkaya yüz defâ el-Bârî ism-i şerîfine devam eden belâlardan selâmet bulur, kurtulur.

Kalb gözünün açılması için

Bir kimse Cumâ namazından sonra yüz kerre el-Basîr ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalb gözünü açar.

Bol rızık için

Bir kimse ellerini açıp, el-Bâsit ismi şerîfini söylese geçimi genişler. Bol rızka kavuşur.

Musibetlerden kurtulmak için

El-Bedî’ ismi şerîfini yetmiş bin kerre söyleyen kimse, kendisine gelecek olan musîbetten kurtulur.

İşte başarı için

El-Alî ism-i şerîfini söyleyen, işlerinde muvafak olup ilerler.

Zalimlerden korunmak için

Sabah ve akşam el-Cebbâr ismi şerîfini okumaya devâm eden kimse zâlimlerin zulmünden korunmuş olur. Yolculukta da olsa zarar görmez.

Af ve magfirete kavuşmak için

Cumâ namazından sonra yüz defâ el-Gaffâr ism-i şerîfini söyleyen, Allahü teâlânın af ve mağfiretine kavuşur.

Ölümün kolay olması için

El-Gafûr ism-i şerîfini söyleyenin son nefeste Kelime-i tevhîdi söylemesi ve ölümü kolay olur.

Belalardan muhafaza için

Hastalık veya bir musîbet geldiğinde el-Ganîyyü ism-i şerîfi okunduğunda, Allahü teâlâ âfiyet verir ve o belâdan muhâfaza eder.

Zarardan korunmak için

El-Hâfid ism-i şerîfini söyliyen zararlardan korunmuş olur.

Yüzün nurlanması için

Gece yarısı bir miktar zaman el-Hâlık ism-i şerîfini söyleyen kimsenin kalbi

ve yüzü nûrlanır.

Yolculuğun emin olması için

El-Halîm ism-i şerîfini okuyan denizde ise boğulmaktan, bir vâsıtada ise helak olmaktan kurtulur.

Takdir kazanmak için

El-Hamîd ism-i şerîfini söyleyen, işinde, sözünde ve ahlâkında başkalarının övgüsünü kazanır.

Şifa bulmak için

Hastalanan kimse, el-Hayyü ism-i şerîfini bir tabağa yazar ve ona su koyar ve ondan üç gün içerse, Allahü teâlânın izniyle şifâ bulur.

Sıkıntılardan kurtulmak için

El-Kâbid ism-i şerîfini söyleyen, elem ve sıkıntılardan kurtulur.

Dünya sevgisinden kurtulmak için

El-Kahhâr ism-i şerîfini çok söylemekle kalbden dünyâ sevgisi çıkar. Bedenin kuvvetli olması için

El-Kavî ism-i şerîfini söyleyenin cismine, bedenine kuvvet gelir.

Hâfızanın kuvvetlenmesi için

Hergün on altı defâ tenhâ bir yerde El-Kayyûm ismi şerîfi ahmağa okunursa,

Allahü teâlânın izniyle abtallığı gider, hâfızası kuvvetlenir.

https://mektebun.wordpress.com/heybet-ve-hurmet-sahibi-olmak-icin-esma-ul-husna/

İlim ve magfiret için

El-Kebîr ism-i şerîfini söyliyene, ilim ve mârifet kapısı açılır. Dağınıklıktan kurtulmak için

Her gün bin defâ el-Kuddûs ism-i şerîfini söyliyen kimsenin gönlü

dağınıklıktan kurtulur.

Huzur ve rahat için

El-Latîf ism-i şerîfini söylemeye devâm edenin üzüntü ve elemi gider, rahat ve huzur bulur.

Kalbin nurlanması için

El-Mâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi nurlanır.

Çok mal, mülk için )

Kim Mâlik-ül Mülk ism-i şerîfine devâm ederse, Allahü teâlâ ona çok mal ve

mülk ihsân eder. Onu kimseye muhtaç etmez.

Beladan korunmak için

El-Mâni’ ism-i şerîfini söyleyen kimse, kendisine gelecek belâdan korunmuş olur.

Üzüntüyü gidermek için

Her gün öğle vakti kim el-Melik ism-i şerîfini yüz kere söylerse, kalbi temizlenir ve üzüntüsü gider.

Kolay tevbe için

El-Muahhir ism-i şerîfini söyleyenin tövbe etmesi kolay olur.

İtaat altına almak için

Muhsî ism-i şerifini söyliyen kimse, Allahü teâlânın izniyle başkalarını

cezbeder, itâati altına alır.

Korkulan kimse için

El-Muhyî ismi şerîfini söyleyen kimsenin korktuğu kimselerle arasında ülfet meydana gelir.

Heybetli görünmek için

El-Muizz ismi şerîfini akşam namazından sonra veya cumâ gecesi kırk defâ söyliyen, başkalarına heybetli görünür.

Zafer için

Muhârebe ânında bir kimse el-Mukaddim ism-i şerîfini söylediğinde kuvvet ve zafer bulur.

Vesveseden kurtulmak için

El-Muksit ismi şerîfine devâm eden, ibâdette vesveseden kurtulur. Unutkanlık için

Her kim gusül abdesti aldıktan veya namazdan sonra el-Müheymin ism-i

şerîfini söylerse, kalbi aydınlanır, himmet ve şerefe kavuşur. Hâfızası kuvvetlenir, unutkanlığı gider.

Nefsin itaati için

El-Mümît ism-i şerîfini söyleyenin nefsi itâate gelir.

Hâlin düzelmesi için

El-Müte’âl ism-i şerîfini söyleyenin hâli düzelir, derecesi yükselir.

Hayırlı rızk için

El-Mütekebbir ism-i şerîfini söylemeye devâm eden kimse, hayırlı rızık ve

bereketlere kavuşur. Allahü teâlâ bu ism-i şerîfi okuyanlara hayırlı evlâd nasîb eder.

Zulümden emin olmak için

El-Müzill ism-i şerîfini yetmiş beş kere söyliyen ve sonra duâ eden kimse, hased edenin hasedinden ve zâlimin zulmünden emin olur.

Kalbin nurlanması için

En-Nûr ism-i şerîfini söyleyenin kalbi nurlanır.

Maddi-manevi ihtiyaç için

Er-Râfi’ ism-i şerîfini söyleyen, zâlimlerin zulmünden emin olur. Beş yüz kere

söyleyenin maddî mânevî ihtiyâcı giderilir.

Kalbin merhameti için

Her kim her gün yüz kere Rahîm ism-i şerîfini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlûkâta karşı merhamet peydâ olur

Gafletten kurtulmak için

Her kim namazdan sonra yüz defâ Rahmân ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbinden nisyan ve gafleti çıkarır.

Öfkeden kurtulmak için

Kızgınlık ânında kim on defâ er-Raûf ism-i şerîfini söyler ve Peygamber efendimize salevât-ı şerîfe okursa öfkesi geçer, sâkinleşir.

Amellerin kabul olması için

Er-Reşîd ism-i şerîfini söyleyenin yaptığı ameller kabûl olur.

Rızık genişliği için

Sabah namazından sonra er-Rezzâk ism-i şerîfini söyleyenin rızkı genişler.

Cumâ namazından sonra yüz defâ er-Rezzâk ism-i şerîfi söylendiğinde hastanın sıkıntısı geçer.

Belalardan kurtulmak için

Güneş doğduktan sonra yüz kere es-Sabûr ism-i şerîfini söyleyen kimse, belâlardan kurtulur.

Şifa bulmak için

Eceli gelmeyen bir hastaya elem ve hastalıkları için yüz yirmi bir defâ (es- Selâm) ism-i şerîfi okunursa, Allahü teâlânın izniyle o kimse şifâ bulur veya hastalığı hafifler.

Murada kavuşmak için

Duhâ namazından sonra beş yüz kere Semî’ ism-i şerîfini okuyan kimsenin duâsı kabûl olur ve Allahü teâlânın izniyle murâdına kavuşur.

Çocuğun itaatkâr olması için

Ana-baba, isyankâr evlâdının alnından tutar ve Allahü teâlânın eş-Şehîd ism-

i şerîfini okursa, o çocuk Allahü teâlânın izniyle itâatkâr olur.

Sıhhat ve selamet için

Eş-Şekûr ism-i şerîfini söyleyenin vücûduna âfiyet gelir, sıhhat ve selâmete kavuşur. Geçimi bollaşır.

Zalimin zulmünden kurtulmak için

Bir kimse duhâ namazından sonra üç yüz altmış defâ et-Tevvâb ism-i şerîfini söylerse tövbesi kabûl olur. On defâ bir zâlim üzerine söylendiğinde zâlimin zulmünden kurtulur.

Kalbin kuvvetli olması için

El-Vâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi kuvvet bulur.

Afetlerden kurtuluş için

El-Vâlî ism-i şerîfini söyleyen, yıldırım ve başka âfetlerden kurtulmuş olur. Fakir olmamak için

El-Vâsi’ ism-i şerîfini söyleyen, fakirlik sıkıntısına düşmez. Hırs, gayz ve

hasedden kurtulur.

Karı-koca muhabbeti için

El-Vedûd ism-i şerîfini söyliyen karı-kocanın birbirine karşı sevgi ve muhabbeti çoğalır.

Muhtaç olmamak için

El-Vehhâb ism-i şerîfini kim duhâ (kuşluk) namazından sonra söylerse,

başkasına muhtaç olmaz. Kalblerde heybet hâsıl eder.

Rızık kapısı açılması için

Bir şeyden korkan el-Vekîl ism-i şerîfini söylerse, emniyet bulur. Kendisine hayır ve rızk kapıları açılır.

Evliyalık nuru için

İşrak vaktinde ez-Zâhir ism-i şerîfi söylendiğinde kalbde evliyâlık nûru meydana gelir.

Kıymet ve şeref için

Zülcelâli ve’l-ikrâm ism-i şerîfini söyliyenin kıymet ve şerefi artar.

DOKSAN DOKUZ İSİMLERİN OKUNACAĞI YERLER

ESMAİ-ÜL HÜSNA, EN İYİ UYGULAMA ŞEKLİ

ESMAİ-ÜL HÜSNA, EN İYİ UYGULAMA ŞEKLİ-Bazı hastalıklar ve ona şifa verecek Allah’ın Güzel İsimleri: 

”Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye”(Hz İdris (Aleyhisselam)’a indirilmiş 40 ism-i şerif manasına gelir.

Esmai-ül Hüsna Şifadır

Maddi-manevi-ruhi-bedeni-bütün sıkıntılara-hastalıklara şifa olan esmalar(Koruyan-Muhafaza eden Allah’ın güzel isimleri)

**********************************

alacagini-tahsil-etmek-icin/

asi-cocuklar-icin/

allah-u-tealaya-manen-yakinlik-ve-zenginlik-icin-esma-ul-husna/

Başarmak için esma

bebek (çocuk) sahibi olmak İçin reçeteler/

çocuk (bebek) sahibi olmak İçin reçeteler/

birilerinin-iyi-huylu-olmasi-icin/

dua-kabulu-rizk-islerin-halli-dusman-serri-kalp-huzuru-manevi-yardim-icin/

dileginiz-sikintiniz-huzur-ve-rahatiniz-icin/

https://mektebun.wordpress.com/din-dusmanlarini-helak-etmek/

dusmanin-serrinden-kurtulmak-ve-gunahlardan-uzaklasmak-icin/

Evlat sahibi olmak için esma

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/14/hakime-veya-dusmana-galip-gelmek/

vucudunda-halsizlik-yorgunluk-kuvvetsizlik-bulunanlar/

es-selam-kullarini-selamete-cikaran-cennetteki-bahtiyar-kullarina-selam-veren/

heybet-elbisesi-giydiririlmek-himmeti-azmi-guclenmek-ruhunun-makami-yucelmek-nefsinin-kotu-huylardan-arinmak-icin/

islerin-rast-gitmesi-ve-zor-islerin-cozumu-icin-esmaul-husna%e2%80%8b/

kalbi-temizlemek-nurlandirmak-isleri-kolaylastirmak-bol-rizk-icin/

https://mektebun.wordpress.com/keskin-anlayis-elde-etmek/

kiyamet-gunu-azaptan-kurtularak-cennete-girmek-icin/

malin-satilmasi-icin-esmalar/

muradin-hasil-olmasi-icin/

rizik-bollugu-icin-okunmasi-tecrube-edilmis-ism-i-serifler/

Rızk için esma

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/23/allah-u-tealanin-isimlerinden-sifa-icin-okunacaklar/

Zararlı kişilerden korunmak ve onları Allaha havale etmek için esma

islerin-rast-gitmesi-ve-zor-islerin-cozumu-icin-esmaul-husna%e2%80%8b/

Esmaül Hüsna