(2023 için) 20 mayıs cumartesi günü akşam ezanıyla HARAM AYLARIN İLKİ OLAN ZİLKADE AYIMIZ BAŞLIYOR. HER HİCRİ AYIN İLK GECESİ YAPTIĞIMIZ ŞEYLERİ TEKRARLIYORUZ. İlk gece nafile namazımız var. ZİLKADE İLK GÜN 21 mayıs pazar günü.

*BU AKŞAM EZANIYLA HARAM AYLAR BAŞLIYOR, MÜBAREK OLSUN*

Haram ALLAH’ımızın yasakladığı şeylere dendiği gibi hürmet edilmesi gereken şey manasına da gelir. Meselâ Mescid-i Haram ve haram aylar kelimelerinde olduğu gibi…

ALLAH’ımız bu aylardan Kur’an’ında şöyle bahseder: Doğrusu, ALLAH’ın, gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı, ALLAH katında on ikidir (ki şunlardır; Muharrem, Safer, Rebîulevvel, Rebîulâhir, Cemâzilevvel, Cemâzilâhir, Recep, Şâban, Ramazan, Şevvâl, Zülkade, Zülhicce.) Onlardan dördü (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) haram olanlardır. Bu ayların haram kılınışı (İbrahîm aleyhi’s-selâm’dan gelen) doğru dinin hesabı ve hükmüdür. Onun için, bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. (Tevbe suresi; 36)

“Nefislerinize zulmetmeyiniz” ayetindeki “zulüm” günah işlemek olarak tevil edilmiştir. Dolayısıyla bu aylarda günah işlemenin cezası diğer aylara göre daha çoktur. Bu aylarda günahlara verilen ceza katlamalı olduğu gibi sevaplar da katlamalıdır. Bu sebeple haram ayları, ganimet günleri bilip sevap dağarcığımızı doldurmaya bakmalıyız.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulduğu rivayet edilmiştir; Kim haram aylarda (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) Perşembe, Cuma, Cumartesiyi arka arkaya oruçlu geçirirse Mevlâ-i Müteâl ona 900 senelik (nâfile) ibadet sevabı verir. (Gunyetü’t-talibin)

ALLAH’ım! Bizleri nevm-i gafletten (gaflet uykusundan) ikaz buyurup hayırlı uyanıklıklar nasip eyle…

*ERBAİN NASIL YAPILIR?*

Bu mübarek Zülkade ayı, aynı zamanda erbaîn-i şerif ayıdır. Bu ayın birinci gününden, Zülhicce ayının onuncu

gününe, yani Kurban Bayramı gecesine kadar kırk gün, erbaîn-i şerif günleridir. Dinimizde, zahiren

itikâf ne ise, bâtınen de erbain odur.

Erbain, mana büyüklerinin talebelerine yaptırdıkları, kırk günlük hususî bir vazifedir. Aşağıda tarifleri görüldüğü

üzere; büyük ve küçük olmak üzere iki çeşit erbain vardır. Bunlardan büyük erbain, üstazın talimi üzere ve izni

olmaksızın yapılamaz.

Küçük erbain ise, arzu edenler tarafından, her sene

yapılabilir.

*Küçük Erbainin yapılışı;*

Mezkûr (belirtilen) tarihler arasındaki kırk günden her bir günü, evinin bir köşesinde, çoluk çocuğundan ayrı bir

yerde, yirmi dört saatten ayıracağı iki buçuk saatini, Rabb’iyle baş başa kalarak, günlük evradının (yaptığı dua ve zikirlerin) ifasından sonra;

* 5.000 Lâfzâ-i Celâl kalbî (dil damağa yapıştırılır, ağız kaplı bir şekilde kalbinden “ALLAH” lafzını söyler)

* 500 Salâvat-ı şerife, (bilenler Delâil-i

Hayrât’ı tertibine riayet ederek okurlar)

* Bir cüz Kur’ân-ı Kerîm okurlar.

Bu iki buçuk veya üç saati ikiye bölmek, yani yarısını sabah, diğer yarısını da akşam yapmak mümkündür.

Her iki erbaine de, Zülkade ayının adabı ile başlanır. (aşağıdaki evrattır)

Erbain yapamayacak olanlar, hiç olmazsa her gün, Zülkade ayının adabını yapabilirler. Cenâb-ı Hakk, azımızı çoğa saysın; boş vakitlerimizi rızasına uygun geçirip, bu

vazifeleri yapmamızı nasib-i müyesser buyursun. Uyanık yaşamayı, dünyanın alâyişine (süsüne) aldanıp kanmamayı, nefsimize uymayıp, büyüklerimizin dediklerini harfiyen yapmayı ihsan

buyursun. Âmin.

*ZÜLKADE AYI’NIN İLK GECESİ YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN AMELLER*

* Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Erbaine niyetli olanların,

mutlaka gusül etmesi şarttır.

Abdest esnasında; “Yarabbi! Şu su, haricî kirlerimi nasıl temizliyorsa, Sen Azîmü’ş-şân da benim manevî kirlerim olan günahlarımı öylece affet ve beni bu mübarek ayın faziletlerine nail et!” diye dua edilir.

* İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû (abdest şükür) namazı kılınır ve dua edilir.

* 3 kere Kelime-i Şehadet.

* 3 “Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim”

* 11 kere (La ilahe illallah).

* 11 kere İhlâs-ı şerif.

* 1 kere Felâk, Nas ve Fatiha sureleri.

* 1 kere “Elif lam mim” (Bakara sûresinin başı) okunur ve şöyle devam

edilir.

Sadaka-llahü’l-azîm. Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. “İlâ şerafi’n-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ve meşâyihinâ ve üstâzinâ ve ihvâninâ ve li-ebeveyninâ ve li

akrabâine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.

* 100 kere Estağfirullah. Yüzüncüde;

“Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerime-llezî lâ ilâhe illâ hû. El-hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 100 kere Salâvat-ı şerife.

* 100 kere İhlâs-ı şerif.

* 100 kere Kelime-i tevhîd.

* 100 kere Lâfza-i Celâl (ALLAH denir (daha fazla yapılabilir))

* 100 kere Salâvat-ı şerife.

Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha”

denip bir Fatiha okunur.

BU PAZAR GÜNÜNÜ PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE HARAM AYLARIN İLKİ OLAN ZİLKADE AYIMIZ BAŞLIYOR. HER HİCRİ AYIN İLK GECESİ YAPTIĞIMIZ ŞEYLERİ TEKRARLIYORUZ. İlk gece nafile namazımız var. ZİLKADE İLK GÜN BU PAZARTESİ GÜNÜ.

zilkade #zilkadeayı #zilkâde

HER HİCRÎ AYBAŞI Ayrıca her Hicrî aybaşında yapılacaklara bunlarda eklenebilir: (kaynaklar ve fazla bilgi uzun metinde bulunabilir)

A) Mutlaka yapılacak kısım

 • Hicri aybaşı ilk gece okunacak dua okunur.
 • İlk gece başında ve sonunda 1 Fatiha ile bir tebareke (mülk süresi) okunacak (şehadet parmağını göbeğe koyarak). Bu ay içinde yediğimiz yiyeceklerin dokunmaması, hasta etmemesi için)
 • Ay başında mührü şerife bakılacak.
 • ilk gece gusül alınırsa inşaAllah, hastalıkların defedilmesine yarar ve yeni aya temiz girilmiş olur…(iyisi baş-orta-son)
 • Herhangi bir imanlı kul, hilali gördüğünde Allahu Tealaya hamdü senada bulunur sonra 7 defa Fatiha Suresi okursa, mutlaka Allahu Teala ona o ay boyunca göz şikayetinden afiyet verir.

B)Ayrıca; vakti olanlar bunları ilave edebilir.

 • İlk gece vakıa suresi; rızıkların (maddi ve manevi) helal olarak kolaylıkla elde etmek, bereket ve feyzli olması niyetiyle okunacak.
 • İlk gece yasin suresi; kalblerin Allahın nazargahına layık olması ve kalblerimizin zikrini hakkıyla yapabilmek için okunacak.
 • İlk gece fetih suresi; hayırları fethetmek niyetiyle okunacak.
 • Hilal (Yeniay) görüldüğünde 41 kere Fatiha Şerife okuyan kişi; o ayın bereketlerine nail olur, şerlerinden emin olur. (kaynak bulunamadı)

YENİ AY GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DUA
Yeni ay görüldüğünde okunacak dua:
“Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir”
‎هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ
Manası:
Hayır ve hidayet ayı (hilali) olasın.
Ey hilal seni yaratan Hz. Allah Celle Celalühü’a iman ettim.
Ve alemlerin rabbi olan Hz. Allah Celle Celalühü ‘a hamd olsun.
Tükçe okunuşu:
Hilalü hayrin ve ruşdin Amentü billahillezii halegake vel hamdü lillahi rabbil alemiin
(Ebul-Faruk KS Hazretleri buyurmuşlardır)
“Bu dua’dan evvel şunlar okunur.
1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur.
Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun, çoluğunun, dinini, diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.
Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir.
Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.
Bayramları tesbit edebilmek için Ramazan-ı şerif ve Zilhicce aylarında farzdır.
Merhum Ali Akıllıbaş
Ve dahada mühimi hilali görünce veya o gece;
1 fatiha-i şerife
Mülk suresi
1 fatiha-i şerife okumasında nice hikmetler vardır.
Sure-i mülk 30 ayettir.
Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder.
Okuyan kişiyi Cenabı Hak Teala o ay içersinde her türlü kazadan, beladan muhafaza eder, hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder.
(sure-i mülk tefsiri)
Ayrıca; Kaderde var ise de hafif atlatır (kaza, bela, musibet).
Bu yüzden her ay başında bu 30 ayetlik süreyi okumanın bir sırrı vardır.
Ayrıca Mülk (Tebareke) süresini okurken şahadet parmağını göbeğine koyup okuyan kimsenin yediği yemekler dokunmaz. (Ahmet Ünlü hoca; kitaplarda bu konuda en son bulduğu bilgi olduğunu söyler.)
Kaynak: Ahmet Ünlü Hoca-şifayi Şerif Risâlesi
Peygamber efendimiz s.a.v buyuruyor ki;
“Bir kimse gözünden rahatsız olur da şifasını dilerse ay’ın ilk gününü araştırsın.
1.gün hava bulutlu olursa,
2.gün görmeye çalışsın.
Yeni ayı ilk gördüğünde sağ eli ile gözlerinin üzerini mesh etmeye başlasın.
Bu arada ;
-meshe devam ederken
-başında besmele çekerek 10 fatiha-i şerife, sonunda “amiin” diyerek devam etsin.
Bundan sonra 3 adet ihlas-ı şerif okusun.
Bundan sonra 7 defa “شِفاَءٌ مِنْ كُلِّ داَءٍ بِرَحمَتِكَ ياَاَرْحَمَ الرّاَحِميِنَ
(tükçe okunuşu: şifaün min külli daa-in birahmetike ya erhamerrahimiin)
desin ve arkasından 5 defa” YA RABBİ ” desin. Cenabı Hakkın inayetiyle gözü beklenen sıhhatine kavuşur.”
Her Kameri Ayın 2 si ile 7 si arasında “Manevi Sigortanı Yap”
Kuran-ı KeriminHavas ve Esrarı

——-

ÖMÜRDE BİR KERE DE OLSA OKUYAN HÜSN-Ü HÂTİME NASÎB OLACAK ÂYET-İ KERÎMELER
İmâm-ı Attâs (rahimehullâh)’ın nakline göre; bâzı meşayih: “Her kim Fâtiha, Âyete’l-Kürsî ve Amene’r-Rasûlü’yü birer kere, Kulhüvallâhü Ehad’i de on bir kere bir arada okursa, mutlaka Allâh’u Te’âlâ kendisine hüsn-ü hâtime (îmanlı öleceği güzel bir son) nasîb eder. Sonunun güzel olmasını isteyen kişi ömründe bir kere de olsa bunları okusun.”, demişlerdir.
İmâm-ı Nevevî (rahimehullâh): “Fazîletli amellerden bir rivâyet kendisine ulaşan kişi ömründe bir defâ da olsa onunla amel etsin ki böylece onun ehlinden sayılabilsin. Fazîletli bir zikri hiç okumayarak terk etmek uygun bir şey değildir. Bilakis gücü yettiği nispette okunmalıdır.”, demiştir. [‘Alî ibnü Hasen el-‘Attâs, el-Kırtâs, 2/459-460]
Kaynak Lalegül Aralık sayısı Sayfa 96

——
SABAH NAMAZINDAN SONRA 100 İHLAS SÜRESİ OKUMAK
Sabah namazından sonra Oturduğu yerde
Dünya kelamı konuşmadan Herbirinin başında Besmeleyle 100 İhlas suresi okusa, 1 ihlas suresiyle 1 senelik günahı affolur. 100 İhlas’la kesinlikle 100 senelik günahı affolunur. Allah’la arasında olan kimsenin bilmediği Günahlarıda affolur.
Ahmet Ünlü hocamızın sohbetinden.
1 kere yapın, bari senede 1 kere yapın. Veya ayda 1 yapın.
——-
Ömründe bir defa, yılda bir kere dahi olsa 1000 köle azadına ve 1000 makbul hacca denk Tesbih
Hadis şerifte naklolunduğuna göre;
“Musa Aleyhisselam bir gece sabaha kadar Allâh’a ibadet etti, bundan dolayı kendisini beğenince Allah-u Te’âlâ ona bir şey göstermek istedi. Bir kere denizin kenarında sahilde yürürken bir kurbağa ona” Yâ Musâ! Dün geceki ibadetini çok beğendin her halde, oysa ben dörtyüz senedir Allâh’ı tesbih ve takdis ediyorum’ dedi. Bunun üzerine Musâ Aleyhisselam:” Seni konuşturan Allâh aşkına tesbihinin ne olduğunu bana söyler misin’ deyince o; şöyle zikrediyorum;
“Subhâne men yusebbehu lehû fî luceci’l bihâr. Subhâne men yusebbihu lehû mâ fî’l ardi-l gıfâr. Subhâne men yusebbehu lehû alâ ru-usi’l cibâl. Subhâne men yusebbehu lehû bikülli şefetin ve lisân.”
“Denizlerin dalgalarında tesbih edilen Zât’ı tesbih ederim, boş arazide (çöllerde) bulunan her şeyin Kendisini tesbih ettiği Zât’ı tesbih ederim, dağların tepelerinde Kendisi tesbih edilen Zât’ı tesbih ederim, her dudak ve dil ile tesbih edilen Zât’a tesbih olsun.” dedi.
Sonra Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu: ”Her kim bu tesbih ile günde bir kere yahut ayda bir defa veya senede bir defalığına da olsa Allâh’ı tesbih ederse Allâh-u Teâlâ ona İsmâil (a.s)’ın neslinden 1000 köle âzad etmiş, yada 1000 makbul hac yapmış kadar sevap yazar.
Kaynak:(Sâlih ibni Abdillâh Imâd, Büstânü’l-fukarâ ve nüzhetü’l-kurrâ,1/220; Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/287)
——-
GÜNAHSIZ ÖLMEYE SEBEP 5 TEVHİD ZİKRİ
Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (S.A.V.) parmaklarıyla beş (tevhid kelimesini) sayarak şöyle buyurmuştur :
“Her kim : ‘Bir olan Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh her şeyden büyüktür. Bir olan Allâh’tan başka ilâh yoktur.
Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsurdur. Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur’ derse,

İşte her kim bunları bir gün içinde yahut bir gece içerisinde veya bir ay içinde söyle de sonra o gün içinde yahut o gecede veya o ay içerisinde ölürse, kendisi için günahları bağışlanır (günahsız olarak Allâh’-u Te’âlâ’ya kavuşur).”
Bu duayı okuyan her türlü dünyanın dert ve tasasından kurtulur.
Her türlü hayırlı dileğin kabulü için okunur.
Katı kalplerin yumuşamasını isteyenler okuyabilir.
Bütün günahlarına affı için okunabilir.
(Hatib Tarihu Bağdat, no 597,2/181; Nesâi, es-Sümenü’l-kübra, no: 9773, 6/12; Şemsüddin Muhammed ibnü’l-Cezeri, el-Hısnü’l-hasin, sh:38,-Hazinetü’l-esrar hamişi-)

Erbain-i İdrisiyye’den olan bu ismi şerifi; her arabi ayın ilk günü (56) defa yada okuyabildiği kadar okuyanın Allâhü Teâlâ’nın izni ile o ay, o kişi için çok hayırlı geçer.
Okunacak ismi şerif; “Ya mübdie’l beraya ve muide ha ba’de fenaiha bi kudretihi. Ya mübdiu”
Manası: “Ey mahlukatı baştan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar kudretiyle diriltecek olan! Ya Mübdi.”

——
GEÇMİŞİ KÖKTEN SİLDİREN DUA:
HIÇ OLMAZSA ÖMÜRDE 1 DEFA OKU, AHIRET SANDIĞINA AT! MÜKAFATI ÇOK BÜYÜK, AHİRETTE ÇOK IHTIYACIMIZ OLACAK….
Sübhane zil ızzeti vel ceberut, sübhane zil
mülki vel melekut, sübhanel hayyillezi la
yemut, sübbuhun kuddusün rabbül melaiketi ver ruh.
HİKMETİ:
HER KİM BU TESBİHATI GÜNDE 1 DEFA veya HAFTADA 1 DEFA veya AYDA 1 DEFA veya YILDA 1 DEFA hiç olmazsa ÖMRÜNDE 1 DEFA OKURSA GEÇMİŞİNE BİR SİLGİ ÇEKİLİR, GÜNAHLARI AFFOLUR.
HZ. ENES (RADIYALLAHU ANH)
———-
Deylemi’de geçen rivayetin tamamı şöyledir:
Şüphesiz Allahu Tealanın nurdan bir denizi vardır ki, onun etrafında nurdan bir dağın üzerine, ellerinde nurdan mızraklar bulunan nurdan melekleri vardır.
O denizin etrafında şöyle diyerek Allah’ı tesbih ederler:
‎سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ
Subhane zil mülki vel melekût,
Subhane zil ızzeti vel ceberut,
Subhanel hayyillezî lâ yemût,
Sübbuhun, Kuddusün, Rabbu’l-melaiketi ve’r-ruh…”
“Mülk ve melekût’un (maddi ve manvi bütün alemlerin) sahibini tesbih ederiz.
İzzet ve ceberut (ululuk) sahibini tesbih ederiz.
Hiç ölmeyecek diri olanı tesbih ederiz.
Çok münezzehtir! O, çok mukaddesdir.
Meleklerin ve Ruh’un Cebrail (as)’ın Rabbidir.”
Her kim bu tesbihi günde bir kere veya ayda bir kere yahut senede bir kere veya ömründe bir kere söylese, onun günahlar denizin köpükleri veya kum taneleri kadar fazla da olsa yahut harpten kaçarak en büyük yedi günahtan birini yapmış da olsa, Allahu Teala onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder.” (bk. Ali el-Müttaki, Kenzü’l-ummâl, no: 3840, 1/205)
[Ravi: Hz.Enes (Radıyallâhu Anh)]
—-
HER KİM BU TESBİHATI
GÜNDE 1 DEFA veya
HAFTADA 1 DEFA veya
AYDA 1 DEFA veya
YILDA 1 DEFA hiç olmazsa
ÖMRÜNDE 1 DEFA
OKURSA GEÇMİŞİNE BİR SİLGİ ÇEKİLİR
GÜNAHLARI AFFOLUR.
HZ. ENES (RADIYALLAHU ANH)
ANLAMLARI:
Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen
bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.
Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.
İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma’bûd.
Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan
[Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu her türlü
eksikliklerden tenzih ederim.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.
Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.
——
Bu tesbihi GÜNDE 1 defa veya HAFTA 1 defa veya AYDA 1 defa veya YILDA 1 defa veya ÖMRÜNDE 1 defa okuyanın
Geçmiş bir silgi çekilir. Günahları afolunur.
Ebû Hüreyre RA’den rivayet edilen uzun bir hadis-i şerifin bir kısmı şöyle:
“İnsanlar Arasat’ta toplandıkları zaman Peygamberlere müracaat edecekler. Adem AS’dan itibaren hepsini ziyaret edip, “Ey Peygamber işte Cenâb-ı Hakk’a şefaat ediver!” diye şefaat isteyecekler.
Herkes ondan kaçınacak. Nihayet Peygamber SAS Efendimiz’e gelecek insanlar. O ricayı Peygamber Efendimiz’e yapacaklar. Peygamber Efendimiz: (Ene lehâ, ene lehâ) ‘Evet ben bu şefaate çalışacağım, ben bu şefaati yapacağım, ben bu şefaate ehilim!’ diye şefaat etmeyi kabul edecek.
Cenâb-ı Hakk’ın divanında, Arş’ın altında Cenâb-ı Hakk’a secde edecek ve şefaat isteyecek; kullarının hakkında hükmetmesi için, buyurması için dua edecek.
Allah-u Teàlâ Hazretleri duasını kabul edecek; (feyüşeffiuhullàh) onun şefaatini, onun ricasını kabul edecek. (Ve ye’tî fî zulelin minel-gamâm) Ve bulutlardan gölgelikler içinde gelecek. İşte es-semâed-dünya, en yakın semâ yarılacak, melekler inecekler, ikinci, üçüncü…
yedinci semâ yarılacak, melekler inecekler, Hamele-i Arş olan melekler ve Kerûbiyyûn denilen ulu melekler gelecekler. Allah-u Teàlâ Hazretleri böyle (fî zulelin minel-gamâm) bulutlardan gölgelikler içinde ve meleklerle gelecek. Meleklerin Cenâb-ı Hakk’a tesbihinden öyle muazzam bir ses işitilecek. Böyle ürperten, yüreğini ağzına getiren bir tesbihle gelecek.
Meleklerin tesbihi şuymuş… Bunları kayda geçilsin ve ezberlesin kardeşlerimiz diye okuyorum. Melekler diyecekler ki:
(Sübhàne zil-mülki vel-melekût) “Mülkün ve melekûtun sahibi Cenâb-ı Hak her türlü noksandan münezzehtir; onu tesbih eyleriz.
(Sübhàne zil-izzeti vel-ceberût) İzzet ve ceberut sahibi Allah-u Teàlâ Hazretleri’nin şânı çok yücedir, her türlü noksandan münezzehtir; onu tesbih ederiz.
(Sübhànel-hayyillezî lâ yemût) Ölmeyen, dâimâ hayat sahibi olan, Hayy olan Rabbimizi tesbih eyleriz.
(Sübhànellezî yumîtül-halâika ve lâ yemût) Kullarını öldüren ama, kendisi ebedî olan Rabbimizi tesbih eyleriz.
(Subbûhun kuddûsün rabbül-melâiketi ver-rûh) Subbûh ve Kuddûs Allah-u Teàlâ Hazretleri meleklerin ve ruhun rabbidir.
(Subbûhun kuddûsün sübhâne rabbinel-a’lâ) Subbûh, Kuddûs, en yüksek Rabbimizi tesbih ederiz.” Yâni ekber gibi a’lâ sıfatıyla.
(Sübhàne zis-sultân vel-azameh) Saltanat ve azamet sahibi Allah’ı tesbih ederiz.
(Sübhànehû subhànehû ebeden ebedâ) [Onu ebediyyen tesbih ederiz, onu sonsuza kadar tesbih ederiz.] diye böyle tesbih ederek, meleklerle gelirler.
————-
Allah’a yakın meleklerin hepsinden, Allah katında daha muhterem olan arşın taşıyıcılarıdır. Bu meleklerin birinin adı israfil’dir ki, arşın bir ayağı onun boynu üzerinde sapasağlamdır. Hak Taala’ın katında hepsinden daha aziz ve kerim olan odur. Sûrun sahibi odur ki, kıyamete dek Levh-i Mahfuza bakar. Sûra üflemek için hazır durur. Levh-i Mahfuzdan, Cebrail, Mikail ve Azrail aleyhisselamların işlerini, durumlarını ve amellerini açıklamakta, haber vermekte ve kendilerine ulaştırmakta mahirdir. Arşın taşıyıcılarından her birinin dört kanadı vardır ki, dört yöne yayılmışlardır. Arşın taşıyıcılarının yarısı kar, yarısı ateştir ki, biribirlerini söndürmeyip, yıldız böceği gibi biribiriyle kaynaşmışlardır. Arşın taşıyıcılarının cüsseleri öyle büyüktür ki, kulak memeleriyle boyunları arası kuş uçuşuyla yediyüz yıllık mesafedir. Arşın taşıyıcılarına “büyük melekler” adı da verilmiştir. Arşın taşıyıcılarının kelimeleri, sürekli tesbih olup, şu sözler lisanlarının virdi kılınmıştır:
“Sübhane zi’l’ mülki ve’l-melekut. Sübhane zi’l-arşi ve’l-izzeti ve’l-azameti ve’l-heybeti ve’l-kudreti ve’l-kibriyai ve’l-ceberut
Sübhane’l-meliki’l-mabud
Sübhane’l-meliki’l-mevcud
Sübhane’l-meliki’l-hayyi’llezi Lâ yenâmü ve lâ yemut
Sübbuhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melaiketi ve’r-ruh.”
Kaynak : MARİFETNAME
——
Gece, Gündüz Zikretmekten Daha Faziletli Bir Zikir

Okunuşu: Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu valla hu ekber. vela havle vela kuvvete illa billah. Adede ma alimallahu teâlâ. Ve zinete ma alimallahu teala. Ve milema alimallahu teala.
Anlamı: Allahu Teala’nın bildirdikleri sayısınca, Allahu Tealanın bildiklerinin ağırlığınca ve
Allahu Teala’nın bildikleri dolusunca, Allah’a tesbih olsun. Allah’a hamdolsun. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah herşeyden büyüktür ve O çok yüce ve pek büyük Allah’ın yardımı olmadan hiçbir güç kuvvet yoktur.
Hergün 1 kere de olsa okuyalım
Okuyan kişiye verilen birçok fazilet olduğu aktarılmıştır;

 1. Allah’ı çok zikredenlerden yazılır, bu tesbih ve zikirler kendisi için gece, gündüz 24 saat sürekli zikrinden efdal olur.
 2. Cennette büyük bir ağaç olur.
 3. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi okuyanın günahları dökülür.
 4. Allahu Teala bunu okuyan kişiye nazar eder.
 5. Allâh-u Teâlâ her kime nazar etmişse artık ona azap etmez inşaallah.
  ———
  Fatiha Suresinin Hicrî Sırrı
  Muhammed Hakkı en Nazilli (Rahimehullah) Fatiha Suresi ile alakalı rızık bolluğu için tecrübe edilen virdi şöyle nakletmektedir
  Pazar günü (70)
  Pazartesi günü (60)
  Salı günü (50)
  Çarşamba günü (40)
  Perşembe günü (30)
  Cuma günü (20)
  Cumartesi (10)
  FATİHÂ-İ ŞERÎF
  1- Bismillahirrahmânirrahîm.
  2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
  3- Errahmânir’rahim
  4- Mâliki yevmiddin
  5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
  6- İhdinessırâtel müstakîm
  7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
  ( Amin )
 6. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
 7. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 8. O, rahmândır ve rahîmdir.
 9. Ceza gününün mâlikidir.
 10. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 11. Bize doğru yolu göster.
 12. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
  Yani bu virde hicri ayın ilk haftası pazar günü başlayıp, Fatiha suresinin kıraatı her gün 10‘ar tane azaltılarak bir hafta boyunca devam edilir, rızık genişliği için okunur mühim bir sırdır.
  Kaynak: Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:118
  ———
  Her Arabi ayın ilk çarşamba günü bir şişe elma sirkesine bakara suresinin tamamını sesli bir şekilde bir defada okuyun!
  Her derde ilaç Allah celle celalühu’nün izniyle…
  Evvelinde ve sonunda 21 istiğfar, 21 salavatı şerife, yedi ayetel Kürsi, Yedi fatiha, yedi ihlas, yedi felak, yedi nas Ve yedi Kafirun Suresi okunur. Etkili olduğu belirtilmiş. Allahu ağlem! (Kaynak bulunamadı)
  ————
  Arabi ayın ilk cuma gecesi
  https://mektebun.wordpress.com/ayetel-kursinin-sirri-duasi-her-arabi-ayin-son-carsamba-gunu-yada-gecesi-okunmasi-makbuldur/
  Arabi ayın ilk cuma gecesi başlananark 41 gün yatsı namazından sonra (1100) defa ”Ya Muğni celle celâlühu” okunmaya devam edilirse. Allah’ın izni ile hayırlı kapıların açıldığını göreceksiniz.
  Maddi sıkıntılardan kurtularak zengin olur.
  Bu zikre devam edenlerin rızkı bol, maişeti geniş olur. Kalbi kanaat ile dolar. Dilek ve hacetleri yerine gelir.
  Allahü Teâlâ’dan dünya ve ahiret zenginliği isteyelim. Ya Rabbim bize öyle bir zenginlik ver ki rızan için yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim. Bol bol zekat ve sadaka verelim. Senin rızanda bizi döndürecek bir zenginlik, bizi azdıracak zenginlik verme.
  Ya Muğni c.c; istediğini istediği kadar zengin eden.
  ——

Zül-kada ayı, önemi, yapılacak ibadetler ve faziletleri hakkında bilgi

Şevval ayı bitimin de başlar..

Zilkade ayının 25.günü Dahvül-Arz günüdür. Dahvül-Arz, yerin Kabe’nin altından suyun üstüne yayıldığı gündür.

Bu konuyu şu şekilde açıklayabiliriz

Yeryüzü uzun bir müddet suyun altında kaldıktan sonra, Allahü Teala yaratıkların ve varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, yeryüzünü suyun altından çıkarmıştır. Suyun altından ilk çıkan yer; mukaddes Kabe ve Beyt’ul Haram’dır. Bu olay, Kabe’nin ehemmiyetinin ve onun tüm alemdekilere merkez olduğunun göstergesidir.

Gerçekte, Dahvül-Arz Allah’ın, dünya topraklarına hayat vermeye başladığı gündür. Rivayetler de dikkate alınarak, bugüne özel oruç, gusül, ibadet ve dua nakledilmiş, ayrıca İmamlar (ra)’ın bugüne verdiği önem de göz önüne alınarak, Allah’ın bu bereketli güne inayet ve lütfu ortaya çıkmıştır.

Bugünde Allah’ın rahmeti yayılır; bugünde ibadet ve Allah’ı zikretmek için toplanmanın çok büyük sevabı vardır.

Zül-kade ayının fazileti;

Zülkade ayı, İslam düşmanlarıyla bile savaşmanın haram olduğu haram ayların ilkidir. Eğer Müslümanlar savaşa zorlanırsa o başka. Haram ayların diğerleri şunlardan ibarettir: Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Bu ayda Allah cc nün evinin ziyaretçileri dünyanın her yerinden oraya doğru hareket etmektedirler. Bir grup Medine şehrine giderek Allah Resulünün kabrini ziyaret etmekte, hidayet imamlarının kabirlerini ziyaret etmekte ve köşe bucakta kalmış olan İslami eserleri görmektedir. Böylelikle bu ruhani lezzette boğulurlar… (her ne kadar cahil ve akılsız kişiler bu değerli eserlerin bir çoğunu yok ettiyseler de)

Bir başka grup, Mekke yoluna düşerek “temettü Umresini” yerine getirmekte ve büyük siyasi ibadet olan hac amellerinin vaktinin gelmesini beklemeye başlarlar. Kabe’yi tavaf ederek, ihtişamlı cemaat namazlarına katılarak, can ve ruhlarını yenilemektedirler.

Büyük arif “Seyyid İbn Tavus” bu ayın fazileti hakkında şunları söylemiştir: “Zilkade Ayı, zorluk ve sıkıntı halinde dua etmek ve zulümden kurtulmak için dua etmek için çok güzel bir aydır.” Aynı şekilde şöyle demektedir: “Bu ay, duaların kabul olma ayı olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla vakitlerini ğanimet olarak bilmeli ve onda hacet oruçları tutulmalıdır.”

Zülkade Ayı’nın Amelleri:

Bu ayın ilk Pazar günü kılınması gereken tevbe namazı;

Bu konuda Resulü Ekrem’den (s.a.v) hadisler nakledilmiştir.

Bu namazın fazileti hakkında hadislerde şöyle nakledilmiştir:

“Her kim bu namazı kılarsa tevbesi kabul olur, günahları bağışlanır, namaz kılanın kendisine ve ailesine bereket sebebi olur, Kıyamet günü ondan maddi ve manevi alacaklı olanlar, hakkı olanlar ondan razı olurlar, imanlı olarak dünyadan göçer, kabri onun için geniş ve nurani olur, anne ve babası ondan razı olur, onlarda Allah’ın mağfiretine şamil olurlar, soyundan gelenler bağışlanır, rızkı artar, ölüm meleği canını aldığı sırada ona hoşgörülü davranarak canını rahat alır.

Zilkade Ayında Kılınması Gereken Tevbe Namazı:

Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken tevbe namazı şu şekildedir:

Allah Resulü (s.a.a) namazın şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur:

“Pazar günü önce gusül almalı (guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere dört rekatlık namaz kılmalıdır. (Namazın niyet: “ Allah cc yaklaşmak için tövbe namazı kılmaya niyet ettim” denilmesi gerekir.)

Namazın birinci ve ikinci rekatlarında bir defa Fatiha suresini okumalı sonra üç defa “ihlas” suresini, bir defa “felek” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır.

Birincisi bittikten sonra ikinci iki rekatlık namazı da aynı şekilde kılıp bitirdikten sonra:

70 kere “esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli.

Sonra şu zikri demelidir:

“لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَاِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظيمِ”

“la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra şu duayı okumalıdır:

“يا عَزيزُ يا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَميـعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ”

“Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente”

“Ey kudretli, ey bağışlayan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla. Hiç şüphesiz senden başka günahları bağışlayan yoktur.”

Seyyid İbn-i Tâvûs, İkbal’ul-A’mal, Zilkade amelleri. Enes bin Malik R.A.

Allah Resulüne (s.a.s) ya Resülallah! Eğer bu ameli başka günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Aynı sevap ve özelliğe sahiptir.” Sonra şöyle buyurdu:

“Bunları miraç gecesinde Cebrail bana öğretti.”

Bu Ayda Tutulacak Üç Günlük Oruç:

Allah Resulü (s.a.s) haram aylarda oruç tutma hakkında şöyle buyurmuştur:

“Her kim haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa Allah o kişiye bir yıllık oruç sevabı yazar.

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: “O kişiye gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini de ibadetle geçiren 900 yıllık ibadet sevabı verilir.” dedi.

Zilkade Ayının 25 Gecesinin Önemi:

Zilkade ayının 25 günü (dahvul-arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.

İmam Rıza (ra) dan nakledilen rivayette: “ Bu gece İbrahim as ve İsa as’lar dünyaya geldi ve Dahvul-arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”

Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffaret olduğu beyan buyrulmuştur.

Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.

Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.

Bu dahvul-arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır.

Efendimiz Hadis-i şerifte mealen;

“Her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; Azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır.

Namazın şekli ve yapılması gerekenler:

Özellikle Dahvul-arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir. (esteğfirullahi ve etubu ileyh);

bitirince bir defa” la havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim” der.

Ve eller dua için kaldırılır. Ve şu duayı okur:

“ Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.”

Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s