Ramazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları Sevapları:

RAMAZAN’DA TERÂVÎH VE VİTİR NAMAZINDAN SONRA EVDE KILINACAK ÇOK FAZİLETLİ NÂFİLE NAMAZLAR VE VAAD EDİLEN SEVAPLARI

NOT; Bilmediğiniz surelerin yerine ihlası şerif okuyabilirsiniz. YATSI NAMAZI, TERAVIH VE VİTİR NAMAZINDAN SONRA TEHECCÜD NİYETİNE KILABİLİRSİNİZ. (Cubbeli Ahmet Hocaefendi- İFTAR ÖZEL Programından)

Kaynak: RAMAZANI ŞERİF RISALESİ-LALEGÜL DERGİSİ

Ramazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları Sevapları:
~~~~~~
1.Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs, ve 2 kere de Felâk ve Nâs Sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişiye kılları adedince sevap verilir ve bir o kadar da günahı silinir.
▪️

 1. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kera E’la (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 1 kere Zilzâl (İzâ zülzileti’l-ardu), 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs Sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişiye bin fakire yemek yedirmiş ve kıyafet giydirmiş kadar sevap verilir.
  ▪️
 2. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 5 kere Kevser, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felâk ve Nâs Sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişi Hac yapmış ve Haremeyn-i Şerifeyn’de (Harem-i Şerîf ve Ravza-i Mutahhara’da) namaz kılmış kadar sevap yazılır.
  ▪️
 3. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 15 kere Kevser, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi affolunmuş olarak âhirete intikal eder.
  ▪️
 4. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere E’lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 3 kere ihlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişi meleklerin istiğfarına nâil olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır.
  ▪️
 5. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 15 kere Kâfirün, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişiye cehennemden âzâd olduğuna dair kudretten beraat yazılır.
  ▪️
 6. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 7 kere Kâfirün, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişi bin altın sadaka vermiş kadar sevap kazanır.
  ▪️
 7. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 12 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye namazda okuduğu her bir harfe karşılık bir senelik sevap yazılır.
  ▪️
 8. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Ayete’l-Kürsî, 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişiye ağniyâ-i şâkirîn (şükreden zenginler) ve fukarâ-i sâbirîn (sabreden fakirler) sevabı verilir.
  ▪️
 9. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 kere Kâfirun, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan, namazdan sonra da 10 kere istiğfar, 10 kere salât-ü selâm, 10 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okuyan kişiye cennette çeşit çeşit köşkler ihsan olunur.
  ▪️
 10. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 7 kere Kadir, 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salât-ü selam getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişinin günahları affedilir ve bin fakiri doyurmuş kadar sevaba nâil olur.
  ▪️
 11. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 10 rekât kılan kişiye cennette köşkler bina edilir ve mahşere yüzü nurlu gelir.
  ▪️
 12. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi yirmi sene oruç tutma sevabına nâil olur ve kıyâmetin dehşetinden emin olur.
  ▪️
 13. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 8 rekât kılan kişinin kıldığı namaz kabrinde ona yoldaş olur ve onun yerine Münker-Nekir meleklerinin suâline cevap verir.
  ▪️◾️▪️
  🔹15. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kâfirün, 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur.

Muhammed ibni Mervân, Ebü Yahyâ’nın, babasından (Radıyallahu Anhüm) şöyle rivayet ettiğini nakletmiştir; kendisine güvenilen otuz küsür kişinin şöyle buyurduklarını işittim:
“Her kim Ramazan’ın yarısında (on beşinci gecesinde) kılacağı yüz rekatta bin kere Kul hüvallâhü ehad okursa, rüyasında yüz melek görmedikçe ölmez.
Onlardan otuzu kendisini Cennetle müjdelerler, diğer otuzu kabir azabından güvence verirler, öbür otuzu da onu hatâ yapmasından korurlar, geri kalan on ise kendisine düşmanlık edenlere karşı tuzak kurarlar.” (Taberani, Kitâbu’d-du’â: 140. no.-917,2/1228- 1229)


Muhammed ibni Alî (R.A.)dan, merfû’an (isnâdını Rasülullah e ulaştırarak) Şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Ramazan’ın yarı gecesinde ve Şa’bân’ın yarı gecesinde yüz rekât kılar da, onlarda bin kere Kul hüvallâhü ehad okursa, cennetle müjdelenmedikçe ölmez.” (İbnü Ebi’d-Dünyâ, Fedâilü şehri Ramazân, no.9, sh:40)


Rivayet olunduğuna göre: “Ramezân-ı Şerîf ’in yarı gecesinde kılınacak dört rekâtın her birinde bir Fâtiha, on kere de İhlâs okur.” (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)


🔹Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı Şerîf ayının yarı gününde on iki rekât kılar ki, her rekatta bir Fâtiha, bir âyete’l-Kürsî, üç kere de İnnâ Enzelnâ okur. Namazdan sonra ise Ayete’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazinetü ’l-esrâr, sh:38)
Lalegül Dergisi
▪️◾️▪️

 1. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi bin âbid (ibadetli kişi) sevabına nâil olup mahşerde hesabı kolay olur.
  ▪️
 2. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 10 rekât kılan kişinin günahları affolunup dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olur.
  ▪️
 3. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 12 rekât kılan kişi, Hakk Te’âlâ kendisinden razı olduğu halde peygamberlerle beraber haşrolunur.
  ▪️
 4. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kevser, 1 kere Kâfirun, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin isteği gerçekleşir, gamdan emin olur ve cennete girmesi için beraat yazılır.
  ▪️◾️▪️
  🔹20.GECE:
  ~~~
  A) Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişi iki sene oruç tutmanın sevabıyla bir şehit ecrine nâil olur.
  Kaynak: Lalegül Dergisi – (Eyyûb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi’l-hüsnâ, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısım, no:2038.)

😎 Rivayet olunduğuna göre: “Ramezân-ı Şerif’in yirminci gecesinde iki rekât vardır ki, her rekâtt; bir Fâtiha, 1 kere de Yâsîn Sûresi’ni okur. Namazdan sonra üç kere Ayete’l-Kürsî okur, üç kere de Rasûlüllah’a salevât getirir.” (Muhammed Hakki en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)
Salevât sîğalarının en kısa ve câmiiyetli olanı şu lafızdır:

🔹20.GÜN:
~~
Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı Şerif’in yirminci gününde iki rekât kılar. Her bir rekâtta bir Fâtiha, bir Ayete’l-Kürsî, bir Kul yâ Eyyühe’l-kâfirün ve bir İhlâs okur. Namazdan sonra ise on kere İhlâs okur, on kere de Rasulüllâh’a salevât getirir.” (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:39)
▪️◾️▪️

 1. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 4 rekât kılan kişiye, ibadeti makbul ve günahı mağfür (bağışlanmış) halde cennette nurdan bir makam verilir.
  ▪️
 2. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere E’lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullah), 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 2 rekât kılan kişiye kıldığı namazlara karşılık cennette yetmiş tane şehir ihsan edilir.
  ▪️
 3. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere E“lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 4 rekât kılan kişinin günahı tamamen affolunarak âhiret elemlerinden emân (güvence) bulur.
  ▪️
 4. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 6 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullah), 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye amel defteri sağ elinden verilir, hesabı kolay olur ve duası kabul olur.
  ▪️
 5. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 8 rekât kılan kişi, günahı affedilip kabir azabı def olunarak selâmetle Sırat’tan geçirilir.
  ▪️
 6. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Zilzâl, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 10 rekât kılan kişi bir sene oruç tutmuş sevabına nâil olup duası kabul olur.
  ▪️
 7. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 Kâri’a, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 12 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salât-ü selam getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişiye Mûsâ ve Hârûn (Aleyhimesseıâmın sevabı verilir ve cennette derecesi yüce olur.
  ▪️
 8. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere İnşirâh, 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 4 rekât kılan kişinin ölümü âsân (kolay) olup kabir azabından emin ve hac sevabına nâil olur.
  ▪️
 9. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullah), 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye cennet-i âlâda mücevherlerle süslü köşkler ihsan buyrulur.
  ▪️
 10. Gece: (Not:Ramazan ayı 29 gün olduğu zaman bu namaz kılınmayacaktır.) Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere Ayete’l-Kürsî, 3 kere Zilzâl, 25 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 12 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa orucu kabul edilir ve günahından pak olarak cennete girer.
  Kaynak: Lalegül Dergisi – (Eyyûb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi’l-hüsnâ, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısım, no:2038.)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s