Mübarek Receb Ayı’nda ORUÇ

2023/RECEB AYI’NIN ORUÇLARI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:*

*”Recebin ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffaretidir. İkinci günün orucu iki senenin, Üçüncü günün ki ise bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir ay (lık bağışlanma) dır.”*

!!! *23,24,25 Ocak (2023)

Pazartesi, Salı, Çarşamba Günleri Oruçları* 2 *”Recebin ilk günü oruç tutan kimseden günahları

gökle yer arası kadar uzaklaşır.”*

3 *Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem) Recebin tamamını tutamayacağını söyleyen bir zâta: “Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana, tamamını tutanın sevâbı verilecektir”. Buyurmuştur*

4 *Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, Allah’u Teala üzerine hak olur.”*

!! (26 Ocak 2023 Perşembe)*

5 *Recebden bir gün oruç tutanın bu orucu, bir senenin orucu gibidir.”*

6 *Şüphesiz cennette, kendisine receb denilen bir Irmak vardır ki sütten daha beyazdır, baldan daha tatlıdır. Recebden bir gün (bile) oruçlu geçirene, Allah-u Teala o ırmaktan su içirecektir.”*

7 *Haram aydan bir gün oruç tutana, Allâh-u Teâlâ her gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar.”*

8 *Her kim, herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse,* *kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.*”

9 *Recebin ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.”*

10 *Recebin tamamını tutanı Allâh-u Te’âlâ çok kolay bir hesap ile muhasebe eder.”*

(Hadis i Şerif)

Kaynak “Receb Risalesi

*Receb ayı ilk Günü*

! *(2023/23 OCAK PAZARTESİ Günü )*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Receb Ayının 13. 14. 15. Günü Oruçlarının Faziletleri

“Receb’in 13.gününün orucu 3.000 sene orucu gibidir.”

“Receb’in 14.gününün orucu 10.000 sene orucu gibidir.”

“Receb’in 15.gününün oruen 13.000 sene orucu gibidir.”

(Süyûtî, el-Le’âli)

~~~~~~~~~~~~~

Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Sünnet

Her ay üç gün oruç tutmak, Peygamber Efendimiz’in çok oruç tutmak isteyenlere ısrarla yaptığı tavsiyeler arasındadır. Bununla ilgili bir hayli rivayet bulunmaktadır.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Dostum sallallahu aleyhi ve selllem bana şu üç şeyi; her ay üç gün oruç tutmayı, iki rek’at kuşluk (duhâ) namazı kılmayı ve uyumadan önce vitir namazını edâ etmeyi tavsiye etti. [1]

Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh şöyle dedi:

Sevgilim sallallahu aleyhi ve sellem bana, yaşadığım sürece asla terketmeyeceğim üç şeyi; her ay üç gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve uyumadan önce vitir namazını eda etmeyi tavsiye etti. [2]

Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir.” [3]

Muâze el-Adeviyye’den rivayet edildiğine göre kendisi, Hz. Âişe’ye:

– Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ay üç gün oruç tutar mıydı? diye sordu. Âişe:

– Evet, dedi. Bu defa Muâze :

– Ayın hangi günlerinde tutardı? diye sordum, diyor. Âişe:

– Ayın hangi günlerinde tutacağına pek ehemmiyet vermezdi, cevabını verdi. [4]

Ebû Zer radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

– “(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.” [5]

Katâde İbni Milhân radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize eyyâm-ı bîz’da, ayın on üç, on dört ve on beşinde oruç tutmayı emretti. [6]

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazarda ve seferde eyyâm-ı bizı oruçsuz geçirmedi. [7]

PEYGAMBERİMİZİN ORUÇLA İLGİLİ TAVSİYESİ

Her ay üç gün oruç tutmak, Peygamber Efendimiz’in çok oruç tutmak isteyenlere ısrarla yaptığı tavsiyeler arasındadır. Bununla ilgili bir hayli rivayet bulunmaktadır. Bu tavsiyelerin asıl gerekçesi, şu hadiste yer almaktadır: Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir. Bu, şevval orucu bölümünde (bk. 1257 hadis) işaret edildiği ve rakamlarla belirtildiği gibi bir iyiliğe on katı sevap verileceği müjdesinin tabii sonucudur.

Birinci hadiste Hz. Ebû Hüreyre;  ikinci hadiste Ebü’d-Derdâ hazretleri; burada yer almamakla birlikte bir başka rivayette de Hz. Ebû Zer, hemen aynı ifadelerle Peygamber Efendimiz’in, kendilerine üç şeyi tavsiye ettiğini bildirmektedirler. Her üç rivayette de Resûlullah’ın ilk tavsiyesi, her ay üç gün oruç tutulmasıdır. Kuşluk ve vitir namazı ile ilgili diğer iki tavsiye de aynen tekrar edilmektedir.

Ebû Hüreyre ve Ebû Zer hazretlerinin “halîlim = dostum” diye, Ebü’d-Derdâ’nın ise, “habîbim = sevgilim” diye nitelendirdikleri Resûl-i Ekrem Efendimiz, bu üç sahâbîsinin fakir kimseler olduklarını dikkate alarak, onların haline en uygun ve onları mânevî bakımdan zengin kılacak olan oruç ve namaz tavsiyesinde bulunmuştur. Çünkü oruç ve namaz bedenî ibadetlerin en şereflisi ve en önde gelenidir. Farzlar dışında Allah rızâsı için yapılacak ibadetlerin en uygun sayısını ve zamanını da ilk iki hadiste bulmaktayız. Bunlar her ay üç gün oruç tutmak, her gün iki rek’at kuşluk namazı kılmak, özellikle uyuduktan sonra uyanmaları zor olan müslümanlar için de uyumadan önce vitir namazını kılıvermek.

AYIN HERHANGİ BİR GÜNÜNDE ÜÇ GÜN TUTULACAK ORUÇ

Bizim buradaki konumuz, her ay tutulması tavsiye edilen üç gün oruçtur. Nevevî merhum, konunun baş tarafına koyduğu açıklamada bu üç gün oruç için en uygun zamanın, eyyâm-ı bîzdenilen her ayın 13, 14 ve 15. günleri olduğuna dikkat çekmektedir. Nitekim beşinci ve altıncı hadislerde görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz, bu üç günü oruçlu geçirmeyi açıkça tavsiye etmiştir. Yedinci hadiste ise, sefer ve hazar hâlinde Efendimiz’in eyyâm-ı bîzı hep oruçlu geçirdiği bildirilmektedir. Yani hem sözlü hem de fiilî sünnet, her ay tutulacak üç gün oruçun eyyâm-ı bîzda tutulması yönünde gerçekleşmiştir. Sadece dördüncü hadiste, Peygamber Efendimiz’in, bu üç günlük oruç için gün tayini yapmadan ayın evvelinde, ortasında veya sonunda tuttuğu bildirilmektedir. Bu rivayet, işi biraz daha kolaylaştırmakta ve söz konusu olan sevabın sadece eyyâm-ı bîzda tutulacak üç gün oruç için değil, ayın herhangi bir kesiminde tutulacak üç günlük oruç için de geçerli olduğu müjdesini vermektedir.

Bir kere daha hatırlatalım ki, hadislerde söz konusu olan ay, kamerî aydır. Bizim kullanmakta olduğumuz milâdî senenin ayları değildir. Dolayısıyla günler de Kamerî aya ait günlerdir. Ona göre hesap edilmelidir.

HADİSLERDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1- Her ay üç gün oruç tutmak, bütün bir seneyi oruçlu geçirmek demektir.

2- Her ay tutulacak üç gün orucun kamerî ayların on üç, on dört ve on beşinci günleri tutulması daha uygundur.

3- Bu üç gün orucunun, kamerî ayın herhangi bir kısmında tutulması da mümkündür.

4- İki rek’at kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazını edâ etmek, Peygamber Efendimiz’in tavsiyeleri arasındadır.

5- Hz. Peygamber’in tavsiyeleri ile fiilleri arasında tam bir uyum bulunmaktadır. O, ümmetine tavsiye ettiklerini kendisi de yapmış ve yaşamıştır.


[1] Buhârî, Savm 60; Teheccüd 33; Müslim, Müsâfirîn 85. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 7; Nesâî, Sıyâm 81, Kıyâmü’l-leyl 28.

[2] Müslim, Müsâfirîn 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir.

[3] Buhârî, Savm 59 ; Müslim, Sıyâm 197. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 78, 82.

[4] Müslim, Sıyâm 194. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 70; Tirmizî, Savm 54; İbni Mâce, Sıyâm 29.

[5] Tirmizî, Savm 54. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 84.

[6] Ebû Dâvûd, Savm 68. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 84; İbni Mâce, Sıyâm 29.

[7] Nesâî, Sıyâm 70.

Kaynak: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

—————————————————————

Eyyam-i biyz

Hicrî Ayların 13, 14 ve 15. Günleri Oruçları

Peygamber (sav) Efendimiz, Ramazan orucu farz kılınmadan önce “eyyam-i biyd” günlerinde bu orucu tutmuşlardır.

“Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur.”

“Her kim her aydan üç gün oruç tutar, sabahın iki rekâtını kılar ve vitir namazını yolculukta ve yolculuk dışında hiç bırakmazsa ona şehid sevabı yazılır.”

(Tirmizî, Savm, 54)

Mübarek Receb Ayı’nda ORUÇ” için bir yanıt

  1. Sevdiğiniz insanların çevresinde bir çember oluşturun;
    Yeterince büyük olsun ki sınır hissedilmesin,
    Gerektiği kadar küçük olsun ki güven verebilsin,
    Ve bu çember, sadece sevgiden ve iyi düşüncelerden oluşsun…
    🙂 Sarmalasın tüm sevdiklerinizi…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s